Laatste update: 03-06-2022, 17:15 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven.

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (12-3-2021)

Het subsidiepercentage van de TVL wordt vanaf het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De uitbreiding van de TVL naar 100% geldt ook voor de land- en tuinbouwsector. De TVL-subsidie is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het ‘vastelastenpercentage’ van de sector; het ‘vastelastenpercentage’ is gebaseerd op het door het CBS vastgestelde sectorgemiddelde van de vaste lasten. Hierdoor is het mogelijk dat als je als bedrijf onder het gemiddelde zit, je meer dan 100% van je vaste lasten vergoed krijgt in relatie tot het omzetverlies. Het omgekeerde geldt ook. Heb je als bedrijf hogere vaste lasten dan het gemiddelde in de sector, dan krijg je de vaste lasten niet voor 100% vergoed.

Minder NOW
De TVL-subsidie geldt als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de tijdelijke ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’, de NOW. Voor iedere euro extra steun uit de TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd, omdat de NOW zich baseert op een omzetbegrip waar steun vanuit de TVL onderdeel van uitmaakt. Dit betekent in de praktijk dat deze verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat je als bedrijf in het tweede kwartaal minder NOW-steun zal ontvangen.

Mogelijk verlies NOW
Naar huidige inschattingen is er een groep van enkele honderden bedrijven die, door de verruiming van de TVL en vanwege bovenstaande interactie met de NOW, toegang tot de NOW kunnen verliezen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vastelastenpercentage (tenminste 34%) en een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. De huidige inschatting is dat voor enkele tientallen van deze bedrijven het ook mogelijk is dat zij hierdoor per saldo minder steun ontvangen. Het kabinet heeft RVO.nl, UWV en de Kamer van Koophandel verzocht om in de dienstverlening aan ondernemers extra aandacht aan dit risico te besteden. RVO.nl zal ondernemers voor wie dit het geval zou kunnen zijn hier actief over informeren bij de vaststellingsprocedure.

Grotere detailhandelketens
Het kabinet wijst voor steun aan grotere bedrijven naar de mogelijkheden voor maatwerksteun die het ‘Afwegingskader steun individuele bedrijven’ biedt. Op 8 maart jl. heeft het kabinet overlegd met brancheorganisaties en ondernemers uit de detailhandel. In dat overleg is stilgestaan bij de problematiek van de grotere detailhandelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen. Op dit moment worden aanvullende gesprekken gevoerd met een aantal individuele winkelketens om meer inzicht te krijgen in de specifieke problematiek van deze bedrijven.

Aanvraag TVL Q2
De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat half mei a.s. open. Hou hiervoor de website van RVO.nl in de gaten.

Update Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) (12-3-2021)

De TONK-regeling beoogt huishoudens tegemoet te komen die door de coronacrisis hun inkomen sterk zagen dalen en daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. De TONK-regeling is bijzonder bijstand, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. De gemeenten hadden de vrees dat het oorspronkelijk beschikbare bedrag van 130 miljoen euro niet voldoende zou zijn. Dit bedrag is daarom verdubbeld tot 260 miljoen euro.

Aanvragen
Gemeenten proberen de TONK-aanvragen zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Bij de ene gemeente vraagt dit meer tijd dan bij de andere gemeente. Daarom starten niet alle gemeenten gelijktijdig. Een aantal is per 1 maart jl. gestart met het behandelen van aanvragen. Andere starten in de komende weken. De TONK loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Toekenningen kunnen dus, ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 gedaan worden.

Caribisch Nederland
Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland middelen toe te kennen aan gemeenten voor de TONK, zijn eerder voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. Deze extra middelen worden nu verdubbeld, waarmee de eilandelijke middelen voor de eerste helft 2021 in totaal op 3 miljoen euro uitkomen.

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (12-3-2021)

Op dit moment geldt er een uitstel tot uiterlijk 1 juli 2021. Dit betekent dat als je uitstel hebt aangevraagd je vanaf 1 juli 2021 de betaling van nieuw opkomende belastingverplichtingen weer moet hervatten. Als je aan de voorwaarden van uitstel voldoet, moet je de opgebouwde belastingschuld vanaf 1 oktober a.s. gaan aflossen, waarvoor je 36 maanden de tijd krijgt.

Extra omzet nodig?
Het kabinet bekijkt in de komende periode of verdere versoepelingen van het uitstelbeleid noodzakelijk zijn. Als de economie weer aantrekt kun je wellicht aan je nieuwe belastingen betalen, maar hoogstwaarschijnlijk heb je extra omzet nodig om je oude belastingschuld in te lopen. Hierdoor bestaat het risico je in de kern gezonde bedrijven alsnog (onnodig) failliet zou gaan. Het kabinet vindt het van belang dat ondernemers redelijkerwijs hun belastingschulden kunnen aflossen. Anderzijds is het van belang dat schulden niet verder oplopen dan noodzakelijk, met het risico op problematische schuldsituaties. Het kabinet zal de komende periode verschillende beleidsopties wegen, zoals het verlengen van de betalingstermijn, een latere startdatum voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld en een langere periode met verlaagde invorderingsrente. De uitvoerbaarheid van deze opties voor de Belastingdienst is een belangrijke factor in de afwegingen van het kabinet. Het kabinet komt hierop in het tweede kwartaal terug.

Saneringsverzoeken
De Belastingdienst zal saneringsverzoeken van in de kern gezonde bedrijven met een welwillende blik, binnen de bestaande wettelijke kaders, beoordelen. Ook spant het kabinet zich in om als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers te ontwikkelen. Om tot versoepelingen op saneringsgebied over te gaan is de samenwerking tussen de Belastingdienst met andere schuldeisers van cruciaal belang. Je hebt immers als ondernemer vaak te maken met meerdere schuldeisers. Een soepele opstelling van de Belastingdienst helpt je alleen als andere schuldeisers ook coulance betrachten. Het kabinet komt hier in het tweede kwartaal op terug.

Wetsvoorstel testbewijzen (9-3-2021)

Het kabinet is een consultatie gestart om testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving. Daartoe wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. Op deze manier kunnen verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd worden.

Het wetsvoorstel is erop gericht testbewijzen in te zetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Daarnaast kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) via een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen om via testbewijzen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.

De uiteindelijke inzet van testbewijzen zal afhangen van de actuele omstandigheden zoals de epidemiologische situatie, geldende maatregelen ter bestrijding van de epidemie, praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van testen en testlocaties.

De voorgestelde wetswijziging past binnen het recent uitgekomen SER-advies over het veilig (her)openen van de samenleving en is in lijn met het eerdere advies van de Gezondheidsraad.

Tot en met maandag 15 maart kan iedereen die dat wil de conceptwet lezen en becommentariëren via www.internetconsultatie.nl  Ook vraagt het kabinet diverse instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens om advies. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (8-3-2021)

Tijdens de persconferentie van vanavond gaven Mark Rutte en Hugo de Jonge aan dat een verder verruiming van de lockdown nog niet verantwoord is. Vandaar dat alle huidige maatregelen worden verlengd t/m 30 maart a.s. op een paar kleine aanpassingen van maatregelen, die per 16 maart a.s. ingaan.

Avondklok verlengd t/m 31 maart a.s.
Dit betekent dat ook de avondklok wordt verlengd tot 31 maart 04.30 uur. Alleen tijdens de verkiezingen gelden er een paar uitzonderingen.

Reisadvies verlengd t/m 15 april a.s.
Nog steeds geldt dat reizen buiten Nederland wordt afgeraden en dat je alleen moet gaan als dit echt noodzakelijk is. Op 23 maart a.s., op de volgende persconferentie, komt er een reisadvies voor de periode hierna.

Reizigers uit Verenigd Koninkrijk
Met ingang van 9 maart a.s. om 0.01 uur Nederlandse tijd wordt het ‘vlieg- en aanmeerverbod’ voor het Verenigd Koninkrijk opgeheven. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het VK blijft wel gelden, net zoals het dringende quarantaineadvies.

Reizigers uit landen buiten de EU
Nog steeds is het niet toegestaan om vanuit landen buiten de Europese Unie naar Nederland te reizen. Maar voor bepaalde mensen worden vanaf heden weer uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen waren tijdelijk opgeschort. Zo mogen zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en mensen met langeafstandsrelatie wel naar Nederland reizen.

Bezoekregeling verpleeghuizen versoepeld

Met ingang van heden is de bezoekregeling voor verpleeghuizen verruimd: als de bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, mogen de bewoners twee bezoekers per dag ontvangen. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.

Vanaf dinsdag 16 maart a.s. gaan de volgende, kleine aanpassingen van de maatregelen in.

Winkelen op afspraak – uitbreiding
Tot nu toe gold dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Vanaf 16 maart a.s. geldt dit nog steeds voor winkels tot 50 m2. Voor grotere winkels geldt dat één klant per 25 vierkante meter is toegestaan, met een maximum van 50 klanten per winkel. Nog steeds geldt de regel dat klanten minimaal 4 uur van te voren een afspraak moeten maken en dat de winkel moet werken met tijdvakken van minimaal 10 minuten.

Theorie-examens
Op locatie mag je weer theorielessen en -examens organiseren. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen of voor bepaalde bedrijven. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.

Sporten
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. T/m 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. De gemeente kan buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.

Zwemles
Zwemles is mogelijk voor kinderen t/m 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Mogelijke versoepelingen vanaf woensdag 31 maart a.s.
Vanaf 31 maart a.s. staat een aantal versoepelingen gepland. Deze gaan alleen door als het aantal bezette ic-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart a.s. wordt hierover een besluit genomen. De mogelijke versoepelingen zijn:

Terrassen
Als horecaondernemer mag je dan onder bepaalde voorwaarden de buitenterrassen openen. Registratie, een check-gesprek en placering zijn verplicht. Bovendien mogen er maximaal 50 mensen op een terras zitten.

Detailhandel
Er komt dan meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

Bezoek thuis
Er mogen dan twee mensen, vanaf 13 jaar, per dag op bezoek komen.

Onderwijs
Onder voorwaarden wordt er meer mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Studenten mogen dan maximaal één dag per week fysiek onderwijs krijgen.

Verlenging en uitbreiding steunmaatregelen
Mark Rutte gaf tijdens de persconferentie aan dat het kabinet op dit moment onderzoekt welke steunmaatregelen er verlengd moeten worden en wat er verder moet gebeuren.

Wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers (8-3-2021)

Uit onderzoek blijkt dat reizigers zich slecht aan de quarantaineregels houden. Om reizigers een quarantaineplicht op te kunnen leggen werkt het kabinet aan een wetsvoorstel om deze op te kunnen leggen. Het wetsvoorstel is gepubliceerd. T/m vrijdag 12 maart a.s. kan iedereen die dat wil de conceptwet lezen en becommentariëren, zie www.internetconsultatie.nl/quarantaine

In het voorstel staat dat de quarantaine in principe tien dagen duurt en geldt voor alle reizigers uit de aangewezen gebieden, ongeacht met welk vervoersmiddel zij Nederland binnen komen. Wanneer reizigers vanaf de vijfde dag na inreizen een negatieve testuitslag hebben wordt de beperkende maatregel opgeheven. Om te kunnen toezien op de quarantaineplicht moeten reizigers straks voordat zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin onder andere reis- en contactgegevens staan. Toezicht en handhaving op het bezit van de verklaring en het navolgen van de quarantaineplicht worden op dit moment nog verder uitgewerkt. Reizigers moeten in ieder geval zelf zorgen voor een geschikte quarantaine-accommodatie.

Behalve de internetconsultatie vraagt het kabinet ook andere instanties om advies. Alle opmerkingen worden dan zo goed als mogelijk verwerkt voordat de Raad van State over het wetsvoorstel buigt. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer, voordat de wet in werking kan treden.

De verwachting is dat het nog zeker een maand zal duren voordat de wet een feit is, aldus Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van vandaag.

Antigeensneltest binnenkort beschikbaar (8-3-2021)

De antigeensneltesten die momenteel in teststraten worden gebruikt om te testen op corona, kunnen binnenkort ook ingezet gaan worden als zelftest. Fabrikanten van sneltesten hebben een ontheffing nodig om een zelftest mogelijk te maken, omdat het formeel medische hulpmiddelen zijn. De fabrikanten kunnen deze ontheffing nu aanvragen. Als een test geschikt wordt bevonden om zelf uit te voeren en voldoet aan het Europese kwaliteitskeurmerk CE kan zo’n ontheffing volgens het ministerie binnen een week worden verleend.

De zelftesten worden beschikbaar gesteld voor werkgevers en voor het onderwijs. Daarnaast zal het ook mogelijk worden om zelftesten in de supermarkt of bij de drogist en de apotheek te kopen voor ongeveer een tientje. De verwachting is dat de eerste zelftesten in april op de markt komen.

Belastingaangifte en coronaregelingen (3-3-2021)

In de komende periode zul je waarschijnlijk de aangifte inkomstenbelasting over 2020 (laten) indienen. De coronamaatregelen kunnen hierbij een rol spelen. De Belastingdienst zal de zoveel mogelijk gegevens die hun bekend zijn, alvast invullen in je aangifte. Maar kijk goed of deze gegevens kloppen.

Geld terug
Heb je door de coronacrisis als ondernemer een negatief inkomen in 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten? Ander gezegd, heb je in 2020 verlies geleden? Zorg er dan voor dat je de aangifte voor 1 april a.s. indient c.q. laat indienen, indien mogelijk. De Belastingdienst verrekent namelijk je negatieve inkomsten van 2020 met je winst/positief inkomen in de drie voorafgaande jaren. Wellicht dat je hierdoor belastinggeld terugkrijgt.

Uitstel van belastingbetaling
Heb je betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kun je t/m 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heb je al bijzonder uitstel van betaling? Dan kun je de Belastingdienst ook vragen het te verlengen. De belastingen waarvoor je bijzonder uitstel krijgt hoef je dus nu niet direct te betalen, maar blijf wel op tijd aangifte doen of laat dit doen.

Urencriterium
Mogelijk voldeed je in 2020 toch aan het urencriterium. Vanwege de coronacrisis is het urencriterium van 1 maart t/m 30 september 2020 versoepeld. Voor je aangifte inkomstenbelasting over 2020 mag je ervan uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed, ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bijzondere regelingen
De Belastingdienst houdt dit jaar rekening met de reeds ontvangen coronaregelingen. Heb je bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de TOZO of de TOFA? Dan zal deze uitkering waarschijnlijk al ingevuld zijn op je belastingaangifte.

Ontving je als ondernemer in 2020 een TOGS of TVGI? Geef deze tegemoetkomingen in je aangifte op bij de rubriek ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’. Je hoeft hierover dan geen belasting te betalen.

Je woont of werkt over de grens in de EU
Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat je in 2020 verplicht tijdelijk thuis werkte. Dat kan in een ander land zijn dan waar je normaal gesproken werkt. Dit kan gevolgen hebben hoe je je inkomsten in je aangifte inkomstenbelasting over 2020 moet opgeven.

Thuiswerkende zzp’er
Als zzp’er mag je kosten voor thuiswerken meestal niet aftrekken. Als je als zzp’er tijdens de coronacrisis vaker vanuit huis hebt gewerkt en daardoor extra kosten hebt gemaakt mag je deze slechts in enkele gevallen aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over 2020.

Update Zorgverleners (2-3-2021)

Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ (COZO)
Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Als werkgever kun je subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies.

Je kunt subsidie aanvragen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

 • Coronabaan gastvrouw / gastheer
 • Coronabaan zorg-assistent / zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijns-assistent
 • Coronabaan ondersteuner zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie. Bekijk op de website https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-in-de-zorg enkele voorbeelden van taken die binnen bovengenoemde functies kunnen vallen. Als zorgorganisatie ben je vrij de functies zelf in te vullen.

De subsidieaanvraag betreft een functie voor maximaal 6 maanden binnen de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook het contract mag een maximale looptijd hebben van 6 maanden. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021. De functies mogen pas per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom. Er wordt verwacht dat de werkgever zich inzet voor een warm welkom, een goede begeleiding van de medewerkers en waar mogelijk voor hun ontwikkeling.

Voorwaarden
In principe kunnen alle zorg- en welzijnsaanbieders de subsidie aanvragen. Zie hiervoor bovengenoemde website.

Elke medewerker met een coronabaan moet gemiddeld minimaal 20 uur per week werken, gedurende een periode van minimaal twee maanden en maximaal zes maanden. Het is mogelijk om mensen in dienst te nemen of in te lenen. De coronabanen zijn op of na 1 januari 2021 gecreëerd en mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden.
Het aantal werkzame personen bij de werkgever mag niet met meer dan 100% toenemen met het aantal coronabanen dat wordt aangevraagd. Tenzij de zorgaanbieder maximaal twee werkzame personen in dienst heeft, dan mag subsidie aangevraagd worden voor maximaal drie coronabanen.
Door het indienen van een aanvraag stem je ermee in dat in ieder geval de naam en vestigingsplaats van je zorgorganisatie, het verstrekte voorschot en de verleende en vastgestelde subsidie openbaar gemaakt kunnen worden.

Hoogte subsidie
De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit is afhankelijk van de cao-afspraken voor die sector.
Het maximale subsidiebedrag per fte coronabaan bedraagt 25.440 euro en per zorgaanbieder worden er maximaal 157 voltijds coronabanen gesubsidieerd.

Subsidie aanvragen
Tussen 1 maart om 9:00 uur t/m 31 maart 2021 om 17:00 uur kun je de subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag van 80 miljoen euro wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.
Je hebt bij de aanvraag de SBI-code nodig waarmee je op 1 januari 2021 stond ingeschreven bij de KvK. In principe kunnen alleen organisaties met een SBI-code die voorkomt in de regeling subsidie aanvragen.
Op genoemde website kan met een online aanvraagformulier de subsidie worden aangevraagd.

Subsidie verantwoorden
De subsidies tot 25.000 euro worden ‘ambtshalve’ vastgesteld; er kan een steekproef worden uitgevoerd.
Voor subsidies tussen 25.000 en 125.000 euro moet je a.h.v. een verklaring inzake werkelijke kosten aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat je hebt voldaan aan de subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten.
Voor een subsidie van 125.000 euro of meer leg je verantwoording af a.h.v. een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het vastgestelde accountantsprotocol.

Update Zorgverleners (1-3-2021)

Zorgbonus voor zorgverleners pgb
Als zorgverlener kun je in aanmerking komen voor een zorgbonus, als je je hebt ingezet voor patiënten en cliënten met corona of als je hebt bijgedragen aan de strijd tegen corona. Werk je voor een zorgaanbieder dan kon in het najaar van 2020 een bonus worden aangevraagd. Word je betaald vanuit een pgb, dan kan vanaf heden de zorgbonus worden aangevraagd, mits je voldoet aan de voorwaarden van de pgb-zorgbonusregeling.

Pgb-zorgbonusregeling
De pgb-zorgbonusregeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is voor budgethouders met een budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz. Dat betekent dat mensen met een persoonsgebonden budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz vanaf 1 maart bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag kunnen indienen voor een zorgbonus voor de pgb-zorgverlener. De zorgbonus is bedoeld voor de zorgverleners die tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen corona.

Voorwaarden
Met de voorwaarden uit de pgb-bonusregeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit komt erop neer dat het niet wenselijk is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus voor zichzelf aanvraagt. In de pgb-zorgbonusregeling zijn daarom voor de zorgverlener vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb-zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Handreiking
Of je als zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe de zorgbonus aangevraagd kan worden staat beschreven in de handreiking (zie www.rijksoverheid.nl/zorgbonus).

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (24-2-2021)

Hogere maximale vergoeding
Je kunt als ondernemer in het eerste en het tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) krijgen. Voor Q1 en Q2 2021 zijn de maximale subsidies per kwartaal verhoogd en wel als volgt:

 • Mkb-bedrijf: van 330.000 euro naar 550.000 euro
 • Niet mkb-bedrijf: van 400.000 euro naar 600.000 euro

Je krijgt 85% van je vaste lasten vergoed als je meer dan 30% omzetverlies lijdt. In het eerste kwartaal komt hier de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop.

Hogere voorraadsubsidie
Behalve de TVL verhoogt het kabinet ook de maximale voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Dit geldt zowel voor het mkb als voor de grotere bedrijven. Let op: de voorraadsubsidie geldt alleen voor het eerste kwartaal 2021.

Hogere totalen
In totaal kun je in Q1 2021 ontvangen:

 • Mkb-bedrijf maximaal (550.000 + 300.000 =) 850.000 euro.
 • Niet mkb- bedrijven (niet-mkb) in de gesloten detailhandel maximaal 900.000 euro.
 • Land- en tuinbouwbedrijven maximale TVL 225.000 euro
 • Visserijbedrijven maximale TVL 270.000 euro

Aanpassingen testbeleid Reizen (24-2-2021)

De volgende maatregelen zijn aangekondigd voor het testbeleid voor reizigers uit het buitenland.

NAAT-testen
Vanaf 3 maart a.s. worden meer coronatesten toegestaan. Nu is er de PCR-test. Dit is een zogenaamde NAAT-test. Naast de PCR-test, zijn er nog meer NAAT-testen. Per 3 maart a.s. zijn alle NAAT-testen toegestaan. Dus ook de testen onder de namen mPOCT, NAAT, of RT PCR, LAMP en TMA. De PCR-test verplichting wordt dan de NAAT-testverplichting.

Negatieve COVID-19-testuitslagen en verklaring verplicht bij vertrek naar Nederland
Op dit moment moet je als reiziger uit een hoogrisicogebied vanwege corona 2 negatieve testuitslagen laten zien als je naar Nederland reist. Per 3 maart a.s. mag dit ook één negatieve NAAT-test van maximaal 12 uur oud zijn.

Hoe lang van tevoren moet ik een test doen?
Op dit moment geldt dat je bij het aan boord gaan van het voertuig in het bezit moet zijn van een negatieve sneltest van maximaal 4 uur oud en een negatieve NAAT(PCR)-test van maximaal 72 uur oud.

Per 3 maart a.s. gaat gelden dat een sneltest niet meer nodig is als je een negatieve NAAT-test van maximaal 12 uur oud bij je hebt.

Update Avondklok verlengd (23-2-2021)

De avondklok wordt verlengd t/m 15 maart a.s. 04.30 uur. Tussen 21 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends is het verboden om naar buiten te gaan. De voorwaarden blijven hetzelfde. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart a.s. uitgezonderd van de avondklok.

Op 8 maart a.s. beoordeelt het kabinet of de avondklok na 15 maart a.s. verlengd moet worden, dus ook zal gelden tijdens de verkiezingsdagen.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (23-2-2021)

Vanavond is er weer een persconferentie gehouden. Het aantal besmettingen per dag daalt minder dan een paar weken geleden, of neemt zelfs toe. Een derde golf lijkt onvermijdelijk. Toch vindt het kabinet het verantwoord om iets meer risico te nemen

Contactberoepen

Vanaf 3 maart a.s. mogen de contactberoepen, zoals kappers, masseurs, schoonheidssalons, nagelstylisten, etc. weer open. Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen. De zonnebankstudio valt niet onder het contactberoep en kan niet open. De voorwaarden voor openstelling zijn, naast de hygiënemaatregelen en het thuisblijven bij klachten:

 • Reserveren is verplicht
 • Gezondheidscheck bij binnenkomst
 • Registratie t.b.v. bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting
 • Mondkapje dragen is verplicht (zowel de dienstverlener als de klant).
 • Probeer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Rij-instructeurs
Als rij-instructeur kun je vanaf 3 maart de klanten weer rijles geven. Ook kun je de klanten praktijkexamen laten doen. Theorie-examens afnemen is op dit moment nog niet toegestaan; er volgt nog een uitwerking hoe deze zo snel mogelijk op een veilige manier afgenomen kunnen worden.

Winkelen op afspraak
Als winkelier mag je vanaf 3 maart a.s. klanten op afspraak ontvangen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Per verdieping mag je maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel hebben.
 • De klant moet zich 4 uur van tevoren aanmelden.
 • Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit om contacten tussen klanten die elkaar snel afwisselen te voorkomen
 • Mondkapje dragen is verplicht, 1,5 meter afstand houden, hygiënemaatregelen en bij klanten thuisblijven.

Onderwijs

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs (VO) en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo-studenten geldt vooralsnog 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt.

Buiten sporten
Vanaf 3 maart a.s. mogen jongeren tot 27 jaar buiten sporten op sportaccommodaties. Sporten in competitieverband is nog niet toegestaan, maar sporten met het eigen team binnen de eigen club wel. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot 18 jaar. De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona, moeten thuisblijven.

Vliegverboden
Om het risico op verspreiding van mutaties van het virus te verminderen, zijn op 23 januari jl. vliegverboden afgekondigd voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Deze verboden worden in elk geval verlengd tot donderdag 4 maart a.s. Het kabinet heeft het OMT gevraagd om advies op een (al dan niet gedeeltelijke) verlenging van deze verboden. De eerder vastgestelde uitzonderingen op dit verbod voor enkele groepen reizigers, waaronder medisch personeel, blijven eveneens van kracht.

Lockdown
Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Het devies is daarom nog steeds: blijf en werk daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Als je toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.

8 maart volgende persconferentie
Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

Update Avondklok verlengd (22-2-2021)

Andere wettelijke basis
De Tweede kamer en de Eerste Kamer hebben vorige week ingestemd met de ‘Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-10’ (Tijdelijke wet). Hiermee wordt de wettelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken, nu ook vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Vandaag is de Tijdelijke wet gepubliceerd in het Staatsblad.

Hiermee valt het instellen van de avondklok niet meer onder het regime van de ‘Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg)’, maar onder de nieuwe Tijdelijke wet.

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 (17-2-2021)

Vanaf 22 februari 2021 wordt de subsidieregeling voor dierentuinen voor coronaschade opengesteld voor een periode van drie weken. De regeling bevat staatssteun en is goedgekeurd door de Europese Commissie. Na de openstelling ontvangen de dierentuinen 90 tot 100% van de subsidie als voorschot. Het doel van de subsidie is om het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen. De regeling wordt uitgevoerd door RVO (zie www.rvo.nl – Subsidie- en financieringswijzer).

Voorwaarden
Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Als dierentuin moet je in het bezit zijn van een ‘dierentuinvergunning’, als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid van het Besluit houders van dieren.
 • Daarnaast moet je door de coronacrisis omzetverlies hebben geleden t.o.v. 2019.
 • Je ontving, zodra de coronamaatregelen het toestonden, weer betalende bezoekers.
 • Je moet een transitieplan opstellen.

Subsidiabele kosten
De kosten waarvoor je een subsidie kunt ontvangen zijn de kosten die je gemaakt hebt voor de noodzakelijke verzorging van de dieren en de kosten voor het onderhoud en de inrichting van de dierenverblijven. Ook de kosten om bezoekers, personeel en dieren veilig te houden (de zogenaamde parkkosten) zijn subsidiabel. Concreet betekent dit dat een deel van de personeelskosten, de parkkosten en andere dierverzorgingskosten zoals voer of diergeneesmiddelen subsidiabel zijn. Niet alle subsidiabele kosten worden vergoed. Op basis van het omzetverlies van een dierentuin wordt berekend welk percentage van de subsidiabele kosten de dierentuin vergoed krijgt. In de regeling is een subsidieplafond van € 38,7 miljoen opgenomen. Dit betekent dat, indien het aangevraagde bedrag boven dit plafond uitkomt, er een evenredige korting op alle subsidies wordt toegepast.

Transitieplan
Wil je in aanmerking komen voor deze subsidie, dan ben je verplicht een transitieplan op te stellen. Het transitieplan is bedoeld om de dierentuin meer toekomstbestendig te maken zodat het beter bestand is tegen een variatie in bezoekersaantallen. Daarnaast moet je in het transitieplan beschrijven hoe je kijkt naar het dierenwelzijn, educatie en conservatie in je dierentuin in de toekomst.

Periode subsidie
De subsidieperiode ziet op de periode 18 maart tot en met 30 september 2020. Dierentuinen konden van 5 tot en met 18 november 2020 geen bezoekers ontvangen en zijn sinds 15 december 2020 wederom gesloten om de verspreiding van het virus te beperken. Mede daarom is er medio december 2020 door het kabinet een reservering gedaan voor dierentuinen van 17 miljoen euro om het dierenwelzijn te blijven waarborgen als blijkt dat dit nodig is.

Update Avondklok verlengd (17-2-2021)

Gisteren was een turbulente dag voor de avondklok. Aanvankelijk oordeelde de rechter in Den Haag dat avondklok met onmiddellijke ingang moest worden opgeheven;  de wet waarop het instellen van de avondklok juridisch is gebaseerd is volgens de rechter hiervoor niet geëigend, omdat er geen sprake was van ‘superspoed’ om een opkomende ramp te voorkomen. ‘Over de avondklok is namelijk lang nagedacht en gepraat’, aldus de rechter.

Het kabinet stelde direct hoger beroep in; dit zal vrijdag dienen. Tegelijkertijd heeft het kabinet het hof gevraagd om de uitspraak van de Haagse rechtbank te schorsen tot vrijdag. Het hof heeft de schorsing toegewezen. Het hof vindt dat een jojo-effect moet worden voorkomen. Dit betekent dat de avondklok blijft bestaan. Volgens het hof is het belang van de Staat groter dan dat van actiegroep Viruswaarheid, die de zaak had aangespannen.

Het kabinet heeft tegelijkertijd een spoedwet over de avondklok gemaakt. Deze zal vandaag in de Tweede Kamer worden besproken en morgen in de Eerste Kamer.

Vrijdag zal er duidelijkheid komen wat er verder met de avondklok gaat gebeuren.

Praktijktest evenementen (15-2-2021)

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, opent vandaag de eerste praktijktest van de Fieldlab Evenementen in het Beatrix Theater Utrecht.

Tijdens een zakelijk congres met 500 bezoekers wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Daarna volgt een reeks van praktijktesten. De opgedane kennis en inzichten worden gebruikt om te bepalen hoe er op een veilige en verantwoorden manier evenementen in de toekomst georganiseerd kunnen worden rekening houdend met de ontwikkelingen van het coronavirus. Zowel de ondernemers als de bezoekers hebben er baat bij.

Voorwaarden
Aan deze praktijktesten zitten wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet iedere deelnemer een negatieve coronatest laten zien (niet ouder dan 48 uur) en wordt bij binnenkomst de temperatuur opgemeten. Als onderdeel van  het onderzoek worden de bezoekers tijdens de bijeenkomst gevolgd met een bewegingssensor. Daarmee wordt kennis opgedaan over hoe bezoekers zich in verschillende situaties gedragen en hoe evenementen veilig zouden kunnen plaatsvinden. Na afloop dienen de bezoekers een nieuwe coronatest te ondergaan.

Eerste praktijktest
Het is de eerste praktijktest die plaatsvindt. Hierna volgen nog zeven events. Andere praktijktesten die binnenkort plaatsvinden zijn een theatervoorstelling en twee voetbalwedstrijden. Daarnaast zal een dance-event en live-concert binnen en een dance-event en live-concert buiten plaats gaan vinden.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (12-2-2021)

Vanaf 15 februari a.s. aanvragen voor Q1 2021
Heb je eerder gebruik gemaakt van de TVL-regeling, dan kun je vanaf 15 februari a.s. om 12.00 uur een aanvraag indienen voor het eerste kwartaal 2021 bij www.rvo.nl. Je kunt de aanvraag indienen tot 30 april 2021, 17.00 uur. Hiervoor heb je eHerkenning nodig of DigiD. Hierbij zullen in eerste instantie nog de voorwaarden gelden zoals deze zijn aangekondigd in december jl. De nieuwe voorwaarden, zoals aangekondigd op 21 januari jl., worden na goedkeuring door de Europese Commissie door RVO verwerkt en d.m.v. een extra voorschot uitbetaald. De uitbreiding van TVL Q4 2020 die eerder is aangekondigd wordt nu verwerkt bij de uitbetaling.

Vanaf Q1 2021 krijgen alle bedrijven toegang tot de TVL, dus ook niet MKB-bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Aanvragen niet MKB-bedrijven
Als niet MKB-bedrijf kun je de aanvraag nog niet indienen. Zowel de subsidieregeling als het aanvraagsysteem van RVO moeten nog worden aangepast.

Aanvragen Q4 2020 VLE
Als ondernemer in de evenementenbranche kun je vanaf 18 februari 2021 om 12.00 uur een aanvraag indienen voor de ‘Evenementenmodule Q4 2020’. De aanvraag kan ingediend worden tot 18 maart 2021 om 17.00 uur. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je dan 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro. Je kunt de aanvraag Q1

Aanvragen Q1 2021 VLE
De opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 wordt in maart a.s. verwacht.

Reisbranche
Als ondernemer uit de reisbranche kun je gebruik maken van de ‘Eenmalige Opslag voor Annuleringskosten Reizen’ als je aan de voorwaarden voldoet. Deze subsidie is bedoeld voor het kunnen betalen van de kosten door annuleringen, die niet volledig terugbetaald worden, bijvoorbeeld door vliegtuigmaatschappijen en hotels. Hiervoor zal een eenmalige opslag van 3,4% op het vastelastenpercentage worden toegevoegd tot maximaal 130.000 euro. De uitvoering voor deze eenmalige opslag is nog in de maak.

Detailhandel
Is je bedrijf in de detailhandel verplicht gesloten dan krijg je een extra voorraadsubsidie bij je TVL-aanvraag. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro.

Land- en tuinbouwsector
Als ondernemer in de land- en tuinbouwsector kun je een toevoeging krijgen van 21% op je vastenlastenpercentage voor specifieke kosten, zoals diervoeding, gewassenbescherming en (plant)verzorging om dieren en gewassen in leven te houden.  Deze opslag geldt zowel voor Q1 2021 als voor Q2 2021.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (11-2-2021)

Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020
Als ondernemer in de evenementenbranche kom je in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020. Deze bedraagt 33,3% van de subsidie TVL juni-september 2020. Je ontvangt minimaal € 750 en maximaal € 16.667.

Geen combi TVL en VLE
Als je voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt, dan kun je geen gebruikmaken van VLE Q4 2020. Om voor de VLE Q4 2020 gebruik te kunnen maken, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je stond op 14 september 2019 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Je verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet aan publieke evenementen. Hoe je dit kunt laten zien, wordt nog verder uitgewerkt.
 • Je hebt in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. Je kunt dit aantonen. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • De georganiseerde, verplaatsbare evenementen waren publiek toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Bij het evenement was een verzameling van mensen aanwezig die zich bewoog binnen een tijdvak op een locatie of terrein. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor VLE Q4 2020.
 • Je hebt in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd en gekregen.
 • Je komt in het 4e kwartaal van 2020 en/of in het 1e kwartaal van 2021 niet in aanmerking voor TVL. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019 en/of het 1e kwartaal van 2019, waardoor de drempel van € 3.000 vaste lasten niet wordt gehaald.
 • Je onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

Hoe aanvragen?
De regeling wordt uitgevoerd door RVO (zie www.rvo.nl). Voor VLE Q4 2020 gaat binnenkort het loket open. Over de aanvraagprocedure volgt daarom binnenkort meer informatie.

Hoe wordt de VLE Q4 2020 berekend?
Als je aan de voorwaarden van VLE Q4 2020 voldoet, ontvang je u 33,3% van TVL juni – september 2020. Je ontvangt minimaal € 750 en maximaal € 16.667. Op de website van Rvo.nl tref je een rekenvoorbeeld aan.