Baanregelateerde investeringskorting (BIK):

Update Baangerelateerde investeringskorting (BIK) (28-5-2021)

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Eind vorig jaar is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dit is niet de bedoeling van het kabinet.

Uit informeel overleg blijkt dat de Commissie niet op voorhand voldoende zekerheid kan geven over de beoordeling van de BIK als geoorloofde staatssteun. Het kabinet gaat er vanuit dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en heeft naar verschillende opties gekeken om dit op te lossen, maar dit zou de onzekerheid voor ondernemers niet snel genoeg wegnemen. Met als risico dat ondernemers uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op de BIK of dat zij later het geld met rente moeten terugbetalen. Om zo snel mogelijk uit de crisis te komen is daarom gekozen voor een verlaging van de AWf-premie.

Update Baangerelateerde investeringskorting (BIK) (8-2-2021)

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Heb je personeel in dienst en investeer je in 2021 meer dan € 2.400 in nieuwe bedrijfsmiddelen in je bedrijf (per nieuw bedrijfsmiddel minimaal € 1.500), dan kom je voor de BIK in aanmerking.

Voorwaarden
Je kunt van de BIK gebruik maken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je neemt de beslissing om te investeren op of na 1 oktober 2020
  • De laatste betaling voor de investering moet je in 2021 of 2022 hebben gedaan
  • Je neemt het bedrijfsmiddel binnen 6 maanden in gebruik, nadat je het volledig hebt betaald.

Aanvraag
Je vraagt bij RVO.nl een BIK-verklaring aan (ga op Rvo.nl naar Subsidies & Financiering en kies voor de BIK). Het loket is sinds 1 september 2021 geopend. Je kunt maximaal 4 keer per jaar een aanvraag voor de BIK indienen, d.w.z. maximaal 1 aanvraag per kwartaal. Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. In de BIK-verklaring staat de afdrachtvermindering BIK die geldt in het kalenderjaar waarop de verklaring betrekking heeft. Hierin staat ook de berekening van de afdrachtvermindering. RVO berekent het bedrag van de afdrachtvermindering. Voor 2021 bedraagt de afdrachtvermindering 3,9% voor investeringen tot en met € 5.000.000 en 1,8% voor het meerdere.

Verrekenen met loonheffing
De afdrachtvermindering kun je in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in het kalenderjaar waarin RVO de BIK-verklaring afgeeft. Je verwerkt het bedrag uit de verklaring in het tijdvak waarin de dagtekening van de BIK-verklaring valt. Je mag zelf bepalen hoe je het bedrag van de afdrachtvermindering verdeelt over de resterende aangiftetijdvakken in dat kalenderjaar.

Let op: het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing van een aangiftetijdvak mag door de afdrachtvermindering niet negatief worden.

Verwerken in de loonaangifte
In 2021 vermeldt u het bedrag van de afdrachtvermindering in de rubriek afdrachtvermindering zeevaart.

Samenloop afdrachtverminderingen
De afdrachtvermindering BIK mag samenlopen met de afdrachtvermindering zeevaart en afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O).
Bij samenloop met de afdrachtvermindering zeevaart, geef je in 2021 het totaal van deze 2 afdrachtverminderingen aan in de rubriek afdrachtvermindering zeevaart.
Ook hier geldt dat het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing niet negatief mag worden door de afdrachtverminderingen.

Update Baanregelateerde investeringskorting (BIK) (28-11-2020)

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te kunnen maken van de BIK gaat mogelijk pas later in. Dit heeft de ministerraad besloten omdat de Europese Commissie moet goedkeuren of de regeling zo kan.

Uitleg fiscale eenheid
In Nederland bestaat voor belastingen het systeem van de fiscale eenheid. Daarin wordt een groep bedrijven, vaak bestaande uit een moedermaatschappij en een of meer dochtermaatschappijen, behandeld alsof het om één belastingplichtige gaat. Alleen bij deze belastingplichtige wordt dan vennootschapsbelasting geheven voor al deze bedrijven. Ook in de BIK-regeling wordt dit systeem gehanteerd: één bedrijf binnen een fiscale eenheid kan een aanvraag doen voor de BIK,  terwijl de investering wordt gedaan door een ander bedrijf van diezelfde groep.

Goedkeuring
Buitenlandse maatschappijen kunnen geen deel uitmaken van een Nederlandse fiscale eenheid. Dit betekent dat een Nederlandse maatschappij ook geen BIK kan aanvragen voor een investering van een buitenlandse moeder- of dochtermaatschappij. Investeringen in een ander EU-land krijgen daardoor geen BIK-subsidie. Tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2021 in de Tweede Kamer is al aangegeven dat dit ter goedkeuring aan de Europese Commissie wordt voorgelegd. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Update Baangerelateerde investeringskorting (BIK) (23-11-2020)

De BIK is een afdrachtvermindering op de loonheffing. De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de afdrachtvermindering meer bij het MKB terecht te laten komen. De BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag van € 20.000 tot € 5.000.000 is met dit amendement verhoogd van 3% naar 3,9%. Voor investeringsbedragen boven de € 5.000.000 is het percentage verlaagd van 2,44% naar 1,8%

Baanregelateerde investeringskorting (BIK) (30-9-2020)

Doordat de Nederlandse economie forse klappen krijgt door de coronacrisis verwacht het kabinet dat de investeringen in 2020 en 2021 (en mogelijk daarna) fors dalen.

Vandaar dat het kabinet de BIK voorstelt. De onderbouwing door staatssecretaris Vijlbrief van Financiën is hiervoor als volgt.

“Het kabinet vindt het van groot belang dat de investeringen zo veel mogelijk op peil blijven, ook in een laagconjunctuur, zodat de tijdelijke economische terugval geen langdurig karakter krijgt. Het kabinet draagt daar al aan bij door extra te investeren en al geplande investeringen naar voren te halen. De overheid kan het echter niet alleen. Langjarig wordt 80 tot 85% van alle investeringen in ons land gedaan door de private sector. Het is dus cruciaal dat ook deze private investeringen zoveel mogelijk doorgang vinden. De doelstelling van de BIK is daarom het stimuleren en naar voren halen van investeringen van bedrijven tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. Het kabinet stelt met de BIK een generieke regeling voor. De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

Het kabinet wil de diverse stimulansen handhaven om te zorgen dat er naast de tijdelijke stimulans voor investeringen ook de structurele stimulansen specifiek voor duurzame investeringen (EIA, MIA, VAMIL) en voor kleinere investeringen (KIA) onverkort van kracht blijven. Het zal voor ondernemers mogelijk zijn om verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd te benutten, indien ze van toepassing zijn op een investering. Dit is overigens anders dan eerder abusievelijk in de Bijlagen bij de Miljoenennota is vermeld.8 Het kabinet kiest er bewust voor om een samenloop van de BIK met deze bestaande stimulansen toe te staan. Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen dus profiteren van de BIK en tegelijkertijd ook van de EIA, MIA of VAMIL. Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker. De regeling is tijdelijk. Als de economische crisis voorbij is, is de maatregel in deze vorm niet langer nodig. Er wordt van uitgegaan dat de regeling niet langer nodig is voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. De regeling is dan ook tot die duur beperkt. Daarna zal het budget gebruikt worden voor een regeling met een soortgelijk doelbereik (het verlagen van werkgeverskosten)”, aldus staatssecretaris Vijlbrief.

BIK-regeling

De BIK geldt voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. De voorwaarden die worden voorgesteld zijn:

  • De investeringsverplichting moet zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020.
  • De laatste betaling van de investeringen moet in de periode 1 januari 2021 t/m uiterlijk 31 december 2022 plaatsvinden, zodat per 31 december 2022 de investering volledig is betaald.
  • Het bedrijfsmiddel moet binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.
  • De BIK zal als een afdrachtvermindering op de loonheffing worden ‘uitbetaald’. Hierdoor profiteren alle bedrijven met werknemers hetzelfde als zij een gelijke investering doen en niet alleen de bedrijven die winst maken.
  • Omdat de BIK gekoppeld is aan de loonheffing kunnen bedrijven die korting alleen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren.