Het subsidiepercentage van de TVL wordt vanaf het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De uitbreiding van de TVL naar 100% geldt ook voor de land- en tuinbouwsector. De TVL-subsidie is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het ‘vastelastenpercentage’ van de sector; het ‘vastelastenpercentage’ is gebaseerd op het door het CBS vastgestelde sectorgemiddelde van de vaste lasten. Hierdoor is het mogelijk dat als je als bedrijf onder het gemiddelde zit, je meer dan 100% van je vaste lasten vergoed krijgt in relatie tot het omzetverlies. Het omgekeerde geldt ook. Heb je als bedrijf hogere vaste lasten dan het gemiddelde in de sector, dan krijg je de vaste lasten niet voor 100% vergoed.

Minder NOW
De TVL-subsidie geldt als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de tijdelijke ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’, de NOW. Voor iedere euro extra steun uit de TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd, omdat de NOW zich baseert op een omzetbegrip waar steun vanuit de TVL onderdeel van uitmaakt. Dit betekent in de praktijk dat deze verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat je als bedrijf in het tweede kwartaal minder NOW-steun zal ontvangen.

Mogelijk verlies NOW
Naar huidige inschattingen is er een groep van enkele honderden bedrijven die, door de verruiming van de TVL en vanwege bovenstaande interactie met de NOW, toegang tot de NOW kunnen verliezen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vastelastenpercentage (tenminste 34%) en een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. De huidige inschatting is dat voor enkele tientallen van deze bedrijven het ook mogelijk is dat zij hierdoor per saldo minder steun ontvangen. Het kabinet heeft RVO.nl, UWV en de Kamer van Koophandel verzocht om in de dienstverlening aan ondernemers extra aandacht aan dit risico te besteden. RVO.nl zal ondernemers voor wie dit het geval zou kunnen zijn hier actief over informeren bij de vaststellingsprocedure.

Grotere detailhandelketens
Het kabinet wijst voor steun aan grotere bedrijven naar de mogelijkheden voor maatwerksteun die het ‘Afwegingskader steun individuele bedrijven’ biedt. Op 8 maart jl. heeft het kabinet overlegd met brancheorganisaties en ondernemers uit de detailhandel. In dat overleg is stilgestaan bij de problematiek van de grotere detailhandelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen. Op dit moment worden aanvullende gesprekken gevoerd met een aantal individuele winkelketens om meer inzicht te krijgen in de specifieke problematiek van deze bedrijven.

Aanvraag TVL Q2
De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat half mei a.s. open. Hou hiervoor de website van RVO.nl in de gaten.