Laatste update: 03-06-2022, 17:15 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven.

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Aanvullende maatregelen kinderopvang (27-11-2021)

Vanaf komende zondag 28 november gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast, zie Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 29 november 2021

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.
 • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen hun reguliere openingstijden hanteren.
 • Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om extra voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar.

Grenswerkers (27-11-2021)

Om negatieve gevolgen van thuiswerken door grensarbeiders als gevolg van de coronacrisis te voorkomen, heeft Nederland aanvullende overeenkomsten gesloten met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. In afwijking van de geldende verdragsteksten mogen op basis van deze overeenkomsten dagen waarop wordt thuisgewerkt als gevolg van de coronamaatregelen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Hiermee worden een verschuiving van het heffingsrecht door de thuiswerkmaatregelen en daar mogelijk mee gepaard gaande (inkomens)gevolgen voorkomen.

De overeenkomsten met België en Duitsland zijn op dit moment verlengd tot en met 31 december 2021. Eerder was de inschatting dat een verlenging tot het einde van dit jaar afdoende zou zijn. Gelet op recente ontwikkelingen rondom de coronacrisis zal Nederland België en Duitsland benaderen voor een verdere verlenging van deze overeenkomsten. Voor de sociale zekerheid is in Europees verband afgesproken dat thuiswerken niet leidt tot een wijziging van de lidstaat waar premies betaald moeten worden. Ook deze maatregel geldt tot 31 december 2021. Door de recente ontwikkelingen van het coronavirus in de Europese Unie staat het onderwerp van verlenging van de afspraken over de behandeling van thuiswerken op de agenda van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers op 16 en 17 december 2021.

Update bijzonder uitstel van betaling van belastingen (27-11-2021)

Per 1 oktober 2021 ben je als ondernemer weer verplicht om je nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig te voldoen. Het kabinet verwachtte dat dit voor het overgrote deel van de betreffende ondernemers haalbaar was. Het kabinet heeft daarbij wel onderkend dat er mogelijk in de kern gezonde bedrijven zijn die vanaf 1 oktober 2021 niet onmiddellijk aan hun nieuw opgekomen betalingsverplichtingen konden voldoen. Voor die groep ondernemers heeft het kabinet onder strikte voorwaarden een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid getroffen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Bij de aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal die 16 november jl. zijn aangekondigd, heeft het kabinet besloten om het uitstel van betaling niet alsnog te verlengen. Het kabinet onderkent echter dat de genoemde versoepeling van het reguliere uitstelbeleid niet voor alle ondernemers voldoende is in het licht van de aanvullende beperkende maatregelen. Om de liquiditeitsproblemen van deze ondernemers te verlichten verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 voor de ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Dit verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 2021. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Heb je als ondernemer niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd of heb je inmiddels de uitgestelde belastingschuld volledig voldaan, dan kun je door de aanvullende coronamaatregelen (weer) in betalingsproblemen komen. Voor deze groepen ondernemers wordt daarom de mogelijkheid geopend om uitstel van betaling aan te vragen voor de betaling van hun belastingen over het vierde kwartaal 2021. Het uitstel van betaling geldt alleen voor belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Het uitstel van betaling is namelijk bedoeld om nieuwe betalingsproblemen het hoofd te bieden die kunnen ontstaan vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen.

Invorderingsrente
Invorderingsrente is verschuldigd op openstaande belastingschulden. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Onder huidig beleid zou deze invorderingsrente vanaf 1 januari 2022 weer stapsgewijs teruggaan naar het oude niveau van 4%. Het kabinet vindt het van belang dat de prikkel tot het voldoen van belastingschulden weer herleeft, zodat ondernemers die hun belastingschuld kunnen aflossen, dat ook doen.

Met de aanscherping van de coronamaatregelen is het echter duidelijk dat ondernemers voorlopig nog beperkt kunnen worden in hun bedrijfsvoering. Kun je als ondernemer vanaf 1 januari 2022 nog niet aflossen, dan zou je invorderingsrente moeten betalen. Met de nieuwe afstandsmaatregelen wordt het ook waarschijnlijker dat meer ondernemers nog niet tot (gedeeltelijke) aflossing in staat zullen zijn. Het kabinet besluit daarom de invorderingsrente per 1 januari 2022 niet te verhogen, maar op 0,01% te houden. Dit percentage zal gelden tot en met 30 juni 2022. Daarna gaat de invorderingsrente per halfjaar stapsgewijs terug naar het oude niveau. Deze verlenging zorgt ervoor dat je als ondernemer de komende tijd vrijwel geen extra rentekosten hebt op de belastingschuld die je aan het aflossen bent.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (27-11-2021)

Door de aanvullende maatregelen tijdens de persconferentie van gisteren, word je als ondernemer zwaarder getroffen. Daarom heeft het kabinet besloten om de TVL op een aantal punten te verruimen.

 • De staatssteungrens wordt opgehoogd van 1,8 miljoen euro, naar 2,3 miljoen euro. Hiervan zal in TVL Q4 2021 al gebruik worden gemaakt.
 • De maximale subsidiebedragen worden opgehoogd naar 550.000 euro voor mkb-ondernemingen, en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Dit is overeenkomstig met eerdere openstellingen van de TVL-regeling.
 • Daarnaast verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van 85% naar 100%.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (27-11-2021)

Op de persconferentie van 26 november jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de loonsubsidie NOW terugkeert. Heb je 20% omzetverlies door de coronamaatregelen dan kun je voor de maanden november en december 2021 de NOW 5 aanvragen. Dus voor de huidige periode, alleen wel met beperkingen. Doel is dat je met deze regeling je personeel kunt doorbetalen en je medewerkers kunt behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De forfaitaire opslag blijft op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6 – met uitzondering voor starters.

In de NOW 5 kun je niet langer kiezen over welke maanden je het omzetverlies wil laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Hiervoor is gekozen om aan te sluiten bij de jaarrekening. Ten opzichte van de NOW 4 worden er twee wijzigingen doorgevoerd:

 • Het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15%.
 • Meer startende ondernemers kunnen gebruik maken van de NOW 4. Ben je tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 gestart, dan kun je een aanvraag doen voor de NOW 5.

Verplichtingen
Als je bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt tijdens het gebruik van de NOW, dan heb je voor die werknemers een inspanningsverplichting voor een werk naar werk-begeleiding. Je moet hiervoor bellen met het UWV om dit proces in gang te zetten. Als je dat niet doet, volgt er een korting van 5% op de subsidie. Deze verplichting geldt vanaf 27 november 2021, dus voor werknemers die voor 27 november 2021 op bedrijfseconomische gronden zijn ontslagen, geldt deze verplichting niet.

Het bonus- en dividendverbod geldt ook voor NOW 5. Dat wil zeggen dat er een bonus- en dividendverbod is voor heel 2021 voor werkgevers die NOW-5 aanvragen en een voorschot van 125.000 euro of meer hebben ontvangen of bij een lager voorschot als de definitieve subsidie 125.000 euro of meer is. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in. Als je een aanvraag op werkmaatschappijniveau indient, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. Ook hier koop de entiteit geen eigen aandelen in.

Werktijdverkortingsregeling (WTV)
Nieuw ten opzichte van de voorgaande NOW-regelingen is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW-5 open blijft. De NOW is in het begin van de coronacrisis in plaats gekomen van de WTV, omdat het aantal WTV-aanvragen niet meer (handmatig) verwerkt konden worden. Inmiddels is de WTV op 1 oktober 2021, toen het aanvraagloket van de NOW-4 per 30 september 2021 gesloten was, weer opengegaan. Daarbij is aangegeven dat de WTV niet van toepassing is op corona-gerelateerde aanvragen. Hierdoor kunnen de WTV en de NOW-5 op dit moment wel naast elkaar openblijven. Ben je geraakt door de coronamaatregelen, dan kun je een beroep doen op de NOW-5. De WTV blijft niet van toepassing op corona-gerelateerde gevallen. Heb je te maken met andere bijzondere omstandigheden dan kun je in aanmerking komen voor beide regelingen. De WW-uitkering die je als werkgever ontvangt voor de werknemer als gevolg van de WTV-aanvraag zal om ongewenste dubbelfinanciering te voorkomen echter wel worden aangemerkt als omzet voor de NOW-5. In die gevallen dat er samenloop is tussen de WTV en de NOW zal de WTV-aanvraag van de werkgever dus van invloed zijn op de hoogte van de NOW-vergoeding.

Aanvraag en voorschot
Het streven van het kabinet is dat je nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen bij het UWV via een speciaal formulier. Ben je een startende ondernemer en ben je uiterlijk 30 september 2021 begonnen dan kun je een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Het kabinet streeft ernaar dat je in december al een subsidieaanvraag kan indienen, zodat je een voorschot kan ontvangen voordat je de salarisbetalingen moet doen. De UWV-systemen worden hiervoor met de grootste spoed ingericht. De beslistermijn is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. UWV zal het NOW-5 voorschot in één termijn uitbetalen in plaats van in meerdere termijnen, zoals bij voorgaande NOW regelingen het geval was. Dit betekent dat je het gehele NOW-voorschot in één keer ontvangt.

Je kunt de vaststelling van de subsidie aanvragen vanaf 1 juni 2022. Wellicht dat het al eerder kan, maar dan wordt dat op de website van het UWV bekend gemaakt. Het vaststellingsloket is open tot en met 22 februari 2023.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (26-11-2021)

De persconferentie is naar voren gehaald. Maatregelen zijn noodzakelijk omdat het aantal coronabesmettingen nog nooit zo hoog is geweest als in de laatste weken. De ziekenhuisopnames zijn zo hoog, dat planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel kan doorgaan. De strenge maatregelen zijn volgens het kabinet nodig om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en om verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen.

De maatregelen gaan in op zondag 28 november a.s. om 05.00 uur en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. Dinsdag 14 december a.s. wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Maatregelen en dringende adviezen

 • Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.
 • 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Essentiele winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur.
 • Essentiele dienstverlening, zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen houden normale openingstijden.
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Topsporters (trainen en wedstrijden spelen) en professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur. Zonder publiek.
 • 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn.
 • 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld op beurzen. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen worden toegelaten.
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis’. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.
 • Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar.

Deze maatregelen komen bovenop de adviezen en regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals:

 • de basisregels;
 • het dringende advies om thuis niet meer dan 4 gasten per dag te ontvangen;
 • de mondkapjesplicht;
 • geen publiek bij sport;
 • een maximale groepsgrootte van 1.250 mensen in grote zalen; en
 • de inzet van het coronatoegangsbewijs en vaste zitplaats in de horeca en de cultuursector.

Onderwijs
Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in de scholen en voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs mondkapjes in de gang. En regelmatige zelftesten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.

Financiële steun
Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Booster-offensief
Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster. De GGD, het RIVM en andere partijen starten hiertoe een booster-offensief. Zo gaan Defensie (met 750 medewerkers) en studenten (van mbo tot universiteit) helpen bij het vaccineren. Ook het vaccineren van niet-mobiele ouderen gaat sneller van start: vanaf volgende week, in plaats van januari 2022.

Vliegverbod zuidelijk Afrika (26-11-2021)

Om een nieuwe besmettelijke variant van het Corona-virus tegen te gaan heeft het kabinet per direct een vliegverbod ingesteld voor vluchten uit landen in Zuid-Afrika. Het gaat om Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibië en Zimbabwe. Het vliegverbod gaat vandaag om 12.00 uur Nederlandse tijd in en geldt tot en met 4 december 2021 23.59 uur.

Voor vluchten uit Malawi geldt een vliegverbod vanaf zondag, 28 november a.s. om 00.01 uur. Voor Mozambique geldt een vliegverbod vanaf zaterdag 27 november 2021 00.01 uur.

Heb je een Nederlands paspoort, dan kun je wel naar Nederland vliegen. Dat geldt ook als je uit EU- en Schengenlanden komt en je bent op doorreis naar je woonland. Daarnaast zijn vrachtvluchten uitgezonderd van het verbod.

Reis je naar Nederland, dan moet je een negatieve PCR-testuitslag van maximaal 24 uur kunnen laten zien en moet je na aankomst in quarantaine. De quarantaineduur is 10 dagen. Deze kan met een negatieve testuitslag bij de GGD worden ingekort naar 5 dagen.

Passagiers van de vluchten die voordat het vliegverbod van kracht werd al onderweg waren naar Nederland, doen na de landing een PCR-test en gaan in quarantaine.

1,5 meter afstand weer verplicht (23-11-2021)

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht.

Uitzonderingen op verplicht 1,5 meter afstand houden
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar, behalve als zij op 1 adres wonen. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. Soms is het dragen van een mondkapje verplicht. Of gelden andere aanvullende maatregelen.

Ondernemers en beheerders zorgen voor 1,5 meter afstand bezoekers
Ondernemers en beheerders van publieke ruimten zorgen ervoor dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Hiervoor zijn door de verschillende brancheorganisaties protocollen opgesteld.

Wetsvoorstellen CTB en 2G naar Tweede Kamer (22-11-2021)

Het kabinet heeft vandaag drie wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om maatregelen te kunnen nemen om de nieuwe stijging van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames te kunnen vertragen en zo de samenleving zoveel en zo veilig mogelijk open te houden. Het gaat om een wetsvoorstel dat de invoer van een 2G-coronatoegangsbewijs (2G-CTB) – alleen voor gevaccineerde en genezen personen – mogelijk maakt in situaties waar het risico op besmettingen zeer hoog is. Daarnaast zijn twee wetsvoorstellen naar de Kamer gestuurd die het kabinet in staat stellen coronatoegangsbewijzen verplicht te stellen op de werkvloer en in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs wanneer de epidemiologische situatie daarom vraagt.

Inzet CTB
Op dit moment kan een verplicht coronatoegangsbewijzen (CTB’s) gevraagd worden bij toegang tot culturele activiteiten, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport. Ook heeft het kabinet een voorstel gedaan om een CTB te kunnen vragen in de niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstsverlening op publieke plaatsen bij. Een verdere uitbreiding van de coronatoegangsbewijsplicht  in andere sectoren en de striktere toepassing van het CTB alleen voor gevaccineerde of genezen personen kan in de toekomst noodzakelijk blijken om een nieuwe snelle stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuis- en ic-opnames tegen te gaan.

2G
Met het wetsvoorstel voor de inzet van een 2G-CTB wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor bepaalde locaties een 2G-CTB voor toegang te verplichten. Deze mogelijkheid kan worden ingezet bij hoogrisico-omgevingen in de cultuursector, de horeca, bij evenementen en in niet-essentiële dienstverlening zoals pretparken en dierentuinen. Het doel is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de overbelasting van de zorg te beperken en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen, terwijl sectoren veilig open kunnen die nu niet volledig open kunnen of die gesloten zijn.

De inzet van een 2G-CTB kan enkel als er hoog risico is op virusoverdracht. Dit risico wordt ingeschat op basis van de ernst van de epidemiologische situatie en de omgeving waarin mensen samenkomen. Het 2G-CTB beschermt ongevaccineerden tegen besmetting, ziekte en ziekenhuisopname in hoogrisico-omgevingen. Ongevaccineerden die het virus niet doorgemaakt hebben, hebben een veel grotere kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden als ze besmet raken. Het OMT stelt dat de kans op besmetting in hoogrisico-omgevingen door 2G met vijftig procent wordt gereduceerd ten opzichte van 3G. In hoogrisico-omgevingen wordt de kans op ziekenhuisopnames met 82 procent gereduceerd.

CTB voor middelbaar beroeps- en hoger onderwijs
Het onderwijs kan een plaats zijn waar veel besmettingen plaatsvinden. Als verdere maatregelen noodzakelijk zijn om de verspreiding van het virus te beperken zou dit ook kunnen betekenen dat het onderwijs weer digitaal moet plaatsvinden. Onderwijs moet zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken bij een nieuwe stijging van de besmettingen kan het noodzakelijk zijn om de inzet van het CTB uit te breiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho). Met het vandaag naar de Kamer gestuurde wetsvoorstel wordt deze mogelijkheid gecreëerd.

CTB voor toegang tot arbeidsplaats
Circa negen procent van de besmettingen vindt plaats op de werkvloer. Daarom wil het kabinet het mogelijk maken om het CTB op de werkvloer in te zetten. Het CTB wordt met het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verbreding inzet CTB’s’ verplicht voor werknemers in sectoren waar het CTB ook aan bezoekers wordt gevraagd, zoals horeca, cultuur en niet essentiële detailhandel. Daarnaast wil het kabinet ook dat er een toegangsbewijsplicht voor werknemers komt op werkplekken waar het risico op besmettingen hoog is. Welke werkplekken dat precies zijn en wanneer de CTB-plicht in gaat, wordt later bepaald via ministeriele regelingen.

Vervolg
De wetsvoorstellen zijn opgesteld op initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wetsvoorstellen zijn voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, het College van de Rechten van de Mens, het Openbaar Ministerie, het College Toezicht Bescherming Persoonsgegevens, de Raad voor de Rechtsspraak, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio’s. Daarnaast is het wetsvoorstel ook voorgelegd aan sociale partners, onderwijskoepels, vakbonden en studentenorganisaties. Hun adviezen zijn zo veel mogelijk in het wetsvoorstel verwerkt.

Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer zij de wetsvoorstellen behandelen. Daarna moet ook de Eerste Kamer de wetsvoorstellen behandelen voordat het kabinet de maatregelen mogelijk kan inzetten. De wetsvoorstellen zijn te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) 16-11-2021

Het kabinet komt vooralsnog niet met een nieuwe NOW-regeling, ondanks dat het kabinet aangeeft de behoefte van ondernemers te begrijpen aan ondersteuning. Qua uitvering zou het teveel vergen van het UWV. Bovendien kan de regeling niet uit de voeten met een periode van drie weken, maar moet het om een volledige kalendermaand gaan.

In de komende drie weken zal het kabinet wel al noodzakelijke voorbereidingen treffen ten behoeve van een mogelijke herstart van de NOW, voor als deze mocht worden heroverwogen in een scenario waarbij onverhoopt de beperkende maatregelen na 4 december 2021 worden verlengd.

Aanvullende ondersteuning voor de sport (16-11-2021)

Bij zowel de professionele sportwedstrijden als de amateur sportwedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Ook ouders mogen niet op het sportpark komen om naar de kinderen te kijken.

Voor de professionele sportwedstrijden, zowel in competitie verband als losse sportevenementen, stelt het kabinet maximaal 36 miljoen euro beschikbaar ter compensatie van de geleden schade van kaartverkoop en compensatie van seizoenkaarthouders voor de periode 13 november tot 4 december 2021. Bij het inrichten van deze regeling houdt het kabinet voor de hoogte van de compensatie rekening met de draagkracht van de verschillende organisaties achter de professionele sportwedstrijden.

Voor de aanbieders van amateursport is maximaal 5 miljoen euro beschikbaar om hen te compenseren voor de geleden schade in deze periode. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) (16-11-2021)

Verhoging subsidiepercentage Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Door de nieuwe coronamaatregelen verkeer je in grote onzekerheid of je evenementen kunt laten doorgaan of niet, gezien de lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100% tot en met 31 december 2021, zoals ook in de zomerperiode het geval was.

RVO.nl werkt de regeling ‘Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)’ nog uit. De regeling wordt begin 2022 opengesteld op RVO.nl De ATE gold voor evenementen in de periode 10 juli t/m 24 september 2021, die buiten de TRSEC vallen. Vanwege het nieuwe evenementenverbod wordt de regeling opnieuw ingezet. De ATE zal opengesteld worden van 10 juli tot en met 31 december 2021. Evenementen die buiten de garantieregeling vallen, maar die voldoen aan de gestelde voorwaarden van de ATE en die geannuleerd worden vanwege een door het Rijk afgekondigd evenementenverbod, komen voor vergoeding in aanmerking. Omdat het evenementenverbod ingaat met vrijwel onmiddellijke ingang, zal het vergoedingspercentage 100% bedragen.

Update Cultuursector (16-11-2021)

Uitbreiding suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten
Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er alleen evenementen met zitplaatsen plaatsvinden. Bovendien geldt er een maximum van 1.250 bezoekers per ruimte.

Voor instellingen die te maken hebben met deze beperkende maatregelen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instellingen zullen indien zij aan de voorwaarden voldoen, ook aanspraak kunnen maken op de TVL Q4 2021.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MBK (TVL) (16-11-2021)

Verbreding Vaste Lasten Nachthoreca (VLN-) regeling. Doordat de maatregelen van 12 november jl. bredere groepen ondernemers treffen dan de nachthoreca. Vandaar dat het kabinet de VLN-regeling aanpast en de naam wijzigt in de TVL-regeling, Tegemoetkoming Vaste Lasten  Q4 2021. Daarnaast wordt de omzetverliesdrempel verlaagd.

Voorwaarden
Heb je in het vierde kwartaal 2021 minimaal 30% omzetverlies t.o.v. de referentieperioden en voldoe je ook aan de overige voorwaarden van de regelingen, dan kun je in de loop van Q4 2021 een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming van je vaste bedrijfslasten. Het subsidiepercentage wordt 85%, zolang de omzetdrempel wordt gehaald, voor alle ondernemers die een aanvraag doen. Ten slotte vervalt de eerder aangekondigde voorwaarde die was opgenomen in de VLN-regeling, dat je in zowel het tweede kwartaal als in het derde kwartaal van 2021 TVL-steun moet hebben ontvangen.

Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)
Heb je als land- en tuinbouwbedrijf nog steeds te maken met het landbouwspecifieke plafond van het staatssteunkader, waardoor je niet gelijk behandelt wordt met andere bedrijven die TVL-steun ontvangen, dan geldt het volgende. Het kabinet heeft besloten om de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in Q4 2021 open te stellen.

Update Cultuursector (12-11-2021)

Om het aantal besmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg te voorkomen gelden vanaf 13 november 2021 strengere coronamaatregelen voor de cultuursector. Doel is om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. De maatregelen zijn:

 • Beperkte openingstijden, van 06.00 tot 18.00 uur, voor niet essentiële dienstverlening, zoals zaalverhuur, contactberoepen, recreatie, pret- en dierenparken, wellnesscentra
 • Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Dit geldt voor horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen.

Evenementen

 • Zijn alleen toegestaan van 06.00 tot 18.00 uur
 • Er mogen maximaal 1.250 mensen in een ruimte

Kunst en cultuur

 • Kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen hebben geen verplichte sluitingstijd.
 • Bij vertoningen van kunst en cultuur mogen maximaal 1.250 mensen in een ruimte.

Sport

Bijzondere gebeurtenissen

 • Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer voor bruiloften.
 • Er gelden geen beperkingen meer voor het organiseren van uitvaarten.

Coronapas verplicht op het werk? (12-11-2021)

Op dit moment is het advies van het kabinet: werk zoveel mogelijk thuis en ontvang zo min mogelijk bezoekers. Eerder was het advies: werk de helft van de tijd thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat het aantal plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet tonen, wordt uitgebreid ‘naar andere sectoren’.

Er worden hiervoor juridische voorbereidingen getroffen. Ook bekijkt het kabinet of de coronapas verplicht kan worden op de werkvloer. Het kabinet wil ook kijken naar de inzet van een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs, aldus De Jonge.

Het coronatoegangsbewijs wordt ook verplicht in niet-essentiële winkels en bij niet-essentiële dienstverlening. In de supermarkt is het coronatoegangsbewijs dus niet verplicht.

Het coronatoegangsbewijs was al verplicht in de horeca, in casino’s, bij bepaalde evenementen en bij cultuurlocaties als theaters of bioscopen. Daar kwamen eerder deze maand doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij. Ook buiten op terrassen van horecagelegenheden moet voortaan een QR-code worden getoond.

Daarnaast werkt het kabinet aan de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G. Daar zal het parlement eerst mee moeten instemmen voordat het beleid in werking kan treden. Het 2G-beleid zou betekenen dat een negatieve coronatest geen toegang meer geeft tot bijvoorbeeld horeca, theaters en evenementen.

Horeca en winkels om 20.00 uur dicht (12-11-2021)

Voor horecagelegenheden en winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, geldt vanaf 13 november a.s. een sluitingstijd van 20.00 uur. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, en de contactberoepen, zoals kapsalons, blijven open tot 18.00 uur. In de horeca wordt bovendien een vaste zitplaats verplicht. Een coronatoegangsbewijs was al een vereiste.

Evenementen mogen doorgaan, maar alleen tot 18.00 uur, en met een maximum van 1.250 personen per zaal. Een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats zijn verplicht. Voor theaters, bioscopen en concertzalen (met zitplaatsen) hoeven niet eerder dicht: voor deze plekken geldt de verplichte sluitingstijd niet.

Sportwedstrijden zijn toegestaan, maar vanaf morgen is publiek niet welkom.

Extra steun
Nieuwe steunpakketten voor getroffen ondernemers komen er op de kortst mogelijke termijn, aldus Rutte bekend. Hoe die steun er precies uit komt te zien en hoeveel extra geld ervoor beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (12-11-2021)

Tijdens de persconferentie heeft het demissionaire kabinet maatregelen aangekondigd op de korte termijn en de lange termijn om het aantal besmettingen terug te dringen.

De maatregelen op de korte termijn gaan in op zaterdag, 13 november 2021 in om 18.00 uur en duren tot 4 december a.s. Deze zijn gericht om het aantal dagelijkse contactmomenten tussen mensen te verminderen. Het dagelijkse leven (school, werk, sport, etc.) moet zoveel doorgaan, terwijl in de avonduren het aantal contactmomenten meer wordt beperkt.

De maatregelen zijn:

 • Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
 • Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s zijn open tot 18.00 uur.
 • Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur.
 • In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.
 • Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1.250 personen per ruimte.
 • Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
 • Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
 • Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
 • Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens.

Op vrijdag 3 december a.s. worden de maatregelen opnieuw beoordeeld.

 

Maatregelen langere termijn
Het demissionaire kabinet wil de 2G-maatregel invoeren: het verlenen van toegang met het coronatoegangsbewijs aan mensen die Gevaccineerd of Genezen zijn. De wetvoorstellen hiervoor zijn vorige week al aangekondigd. Daarnaast komt er een nieuw wetsvoorstel, waardoor je als ondernemer straks kunt kiezen tussen

 • 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats of
 • 2G (gevaccineerd of genezen) zonder zitplaats.

Basisregels
De basisregels blijven, terwijl vanaf zaterdag 18.00 uur de 1,5 meter afstand weer geldt. Waar geen coronabewijs verplicht is, geldt een mondkapjesplicht.

Versneld boosterprik
Vanaf vrijdag 19 november a.s. wordt gestart met het geven van de boosterprik aan zorgpersoneel met patiëntencontact en ouderen. Tachtigplussers, die mobiel zijn, kunnen vanaf 19 november a.s. terecht bij de GGD-locaties; hun partner kan ook een boosterprik krijgen mits die minimaal 60 jaar oud is. De GGD begint met 70 locaties, oplopend tot ruim 80.

Inwoners van zorginstellingen krijgen vanaf 23 november a.s. een boosterprik. Gestart wordt met de instellingen die een eigen arts hebben. Die kunnen vanaf volgende week maandag de vaccins bestellen bij het RIVM. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren kunnen een beroep doen op de GGD; opgeven kan per donderdag 18 november a.s.

Medewerkers in de zorg en ondersteuners die contact hebben met patiënten en cliënten krijgen een aanbod voor een booster. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun medewerkers te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD-locaties. Op deze locaties prikken medewerkers uit de zorg de zorgmedewerkers onder verantwoordelijkheid van de GGD. Deze zorgbrede solidariteit is gisterenavond met alle betrokken partijen overeengekomen en wordt regionaal georganiseerd. Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook voor de optie kiezen om zelf hun personeel te prikken.

Na de eerste groep worden de mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Als de 60-plussers zijn geweest krijgt de rest de gelegenheid.

Nieuw steunpakket ondernemers
Mark Rutte gaf aan dat op kortst mogelijke termijn er een nieuw steunpakket voor ondernemers zal komen voor de ondernemers die nadeel ondervinden van de nieuwe coronamaatregelen. Wanneer precies en welke maatregelen, kon hij nog niet aangeven.

Geen verplicht coronatoegangsbewijs buitensport (5-11-2021)

In de Tweede Kamer is niet akkoord gegaan met de verplichte coronapas voor amateurbuitensporten. Dat betekent dat op sportlocaties buiten, sporters en toeschouwers niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden op de QR-code.

Dit neemt niet weg dat sporters of toeschouwers die zich ‘onder een dak’ begeven (naar het toilet, de kantine, kleedkamers, etc.) wel gecontroleerd moeten worden. Ook voor het terras bij een sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca. Diezelfde regels gelden dus ook bijvoorbeeld bij groepslessen binnen. Als de lessen buiten plaatsvinden is het tonen van een coronapas niet verplicht, maar voor het omkleden binnen of besprekingen binnen, dan moet de coronapas getoond worden.

Coronatoegangsbewijs verplicht binnensport (5-11-2021)

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november a.s. in de sport verplicht bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Dit geldt voor lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.

Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek binnen, ook voor ouders die hun kind komen brengen en daarbij een binnenruimte betreden zoals bijvoorbeeld bij zwemles. Ook is het coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar verplicht in alle sportkantines inclusief terras (met uitzondering van afhaal horeca, daar geldt wel een mondkapjesplicht), kleedkamers en andere binnen-voorzieningen in de gehele sport.

Daarnaast geldt een verplichting bij sportevenementen waar publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom is van mensen. Ook is er een coronatoegangsbewijs verplichting bij publiek tijdens professionele wedstrijden.

Het kabinet ziet op wens van de Tweede Kamer af van het besluit om het coronatoegangsbewijs te verplichten voor buitensport.