Laatste update: 03-06-2022, 17:15 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven.

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Update Cultuursector (3-1-2022)

Buiten sporten voor jeugd t/m 17 jaar is vanaf 11 januari a.s. weer mogelijk vanaf 5 uur tot 20.00 uur. Het sporten kan dan op de vereniging weer plaatsvinden.

Binnen sporten
Binnensportlocaties blijven dicht. Alleen het zwembad mag wel open tot 17 uur voor zwemlessen voor zwemdiploma (A, B, C). Dat moet zonder publiek. Ouders mogen wel mee in de kleedkamer, maar moeten een coronatoegangsbewijs hebben.

Buiten sporten
Buitensportlocaties mogen open zijn van 5.00 uur tot 17.00 uur voor:

 • Volwassenen: sporten met maximaal 2 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand
 • Kinderen tot en met 17 jaar, zij mogen trainen en wedstrijden onderling binnen de eigen club spelen, zonder publiek
 • Topsporters (professioneel sporten), zij mogen trainen en wedstrijden spelen zonder publiek

De sportkantine bij een buitensportlocatie moet gesloten blijven. Toiletten mogen wel open zijn.

Als instructeur mag je buiten sportles geven in de openbare ruimte (bijvoorbeeld bootcamp in het park). Dat mag aan maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand.

Scholen van 10 januari 2022 open (3-1-2022)

Primair en voorgezet onderwijs en BSO gaan naar de kerstvakantie weer op.
De basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs gaan op 10 januari a.s. weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven. Dit vanwege een toename van het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie. Op 14 januari a.s. zal opnieuw bekeken worden naar de maatregelen.

Zelfde regels als voor de vakantie
Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/03/coronaregels-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs-vanaf-10-januari

Mbo en hoger onderwijs
Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online les gegeven. Op 14 januari wordt opnieuw afgewogen over het volledige maatregelenpakket, waar ook de heropening van het mbo en hoger onderwijs bij betrokken wordt. Studenten in een kwetsbare positie kunnen wel fysiek naar school. Verder gelden nog enkele andere uitzonderingen.

Uitzonderingen
Voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten gelden de volgende regels:

 • Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling. Ook het praktijkgericht onderwijs kan doorgang vinden.
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor het onderwijspersoneel.
 • Bibliotheken van onderwijsinstellingen blijven open voor studenten.

Update Cultuursector (22-12-2021)

Met steunpakketten zelfstandigen doorbetalen
Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) hebben afgesproken met de middelen uit de steunpakketten zelfstandigen zo volledig mogelijk door te betalen. Dit is een opmaat naar bredere afspraken over de doorwerking van de specifieke steunpakketten binnen de gehele culturele sector, die de Taskforce culturele en creatieve sector in januari wil presenteren.

Onderkend wordt het belang van makers, technici en andere zelfstandigen voor de culturele sector. Zonder hen zouden vele concerten, toneelstukken en andere voorstellingen niet tot stand komen. Voor behoud van een rijk en divers cultureel aanbod, nu en na de coronacrisis, is het van belang dat de creatieve en essentiële kennis en kunde van deze groep beschikbaar blijft binnen de sector. De aangekondigde suppletieregeling, waarbij tot 85% van de kaarten van beperkte of geannuleerde voorstellingen wordt opgekocht, wordt voor de ondersteuning van de zelfstandigen gebruikt.

Ook is uitgesproken het belang om nieuwe opdrachten voor zelfstandigen in de sector te verstrekken om ook in de toekomst de zelfstandigen te behouden.

Update Cultuursector (21-12-2021)

Extra ondersteuning musea via het Mondriaan Fonds
Voor de verplichte sluiting (19 december – 14 januari a.s.) maakt het kabinet aanvullend 5,6 miljoen euro vrij ter ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds. Daarnaast zal gebruik gemaakt kunnen worden van de eerder aangekondigde suppletieregeling. Het Fonds Podiumkunsten werkt deze regeling uit, die tot 85% van de reguliere capaciteit aan kaarten zal vergoeden, zoals aangekondigd in de brief van 14 december 2021. Het fonds zal de sector hier op de korte termijn over berichten.

Sport
Voor de amateursport gelden de compensatieregelingen (TASO en TVS) t/m januari 2022, onder voorwaarde dat de maatregelen van kracht blijven. Ook de gemeenten hebben reeds de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal reeds 25 miljoen euro beschikbaar tot 31 december 2021, en maximaal 55 miljoen euro voor januari 2022.

Voor topsport wordt per tak van sport en type evenement door het kabinet bekeken of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is. De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluiten onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet houdt dit in de gaten en blijft hierover in gesprek met de sportsector.

Dierentuinen
Pot van 10 miljoen euro.
Het kabinet reserveert 10 miljoen euro voor de ‘Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19’ om het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen voor de verplichte sluiting tot 14 januari 2022.

Update Bijdrage kinderopvang (21-12-2021)

Verlenging sluiting buitenschoolse opvang (bso)
De bso is t/m 9 januari alleen open voor noodopvang van kinderen van minimaal één ouder/verzorger met een cruciale beroepsgroep en kinderen in een kwetsbare positie. De kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en de gastouderopvang voor kinderen blijven open. Het kabinet roept alle ouders die normaliter bso gebruiken op de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Het kabinet zet in op een vergelijkbare tegemoetkoming als tijdens vorige sluitingsperiodes.
Dus ouders krijgen een tegemoetkoming die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage vanaf 21 december jl. tot en met 9 januari 2022. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (21-12-2021)

Latere terugbetaling Tozo-lening bedrijfskapitaal.
Op 14 december jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat het ‘vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)’ met drie maanden te verlengen (vanaf 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022).

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die heeft gelopen tot 1 oktober 2021, is geregeld dat zelfstandig ondernemers per 1 januari 2022 dienen te starten met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo. Veel zelfstandig ondernemers zijn vanwege de huidige aangescherpte coronabeperkingen nog niet in staat om vanaf die datum aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Om deze reden besluit het kabinet om twee wijzigingen in de terugbetaling van deze leningen door te voeren die hierna worden toegelicht.

 1. de verplichting om de Tozo-lening terug te betalen geldt vanaf 1 juli 2022 i.p.v. 1 januari 2022 (zonder rente-opbouw).
 2. de looptijd van de Tozo-lening wordt verlengd. Voor alle Tozo-leningen wordt de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor alle verstrekte Tozo-leningen. De rentestop over de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 geldt ook.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (21-12-2021)

In plaats van 30% omzetverlies kun je bij 20% omzetverlies in aanmerking komen voor de TVL.
Aangezien de nieuwe maatregelen per 19 december zijn ingegaan, is de verwachting dat een substantieel deel van de getroffen ondernemingen een verlies hebben waarmee ze de huidige omzetverliesdrempel van 30% in Q4 2021 niet halen. Dit zal vooral gelden voor ondernemingen in sectoren die door de beperkende maatregelen tot 19 december jl. niet of beperkt omzetverlies hadden, maar nu plotseling hard worden geraakt door de lockdown, zoals niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. Vanwege de korte aankondigingsperiode in combinatie met deze onvoorziene omstandigheid heeft het kabinet besloten de omzetverliesdrempel van de TVL in Q4 2021 eenmalig te verlagen van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook die bedrijven tegemoet die door deze acute maatregelen worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel wordt niet opnieuw ingevoerd. Een dergelijke regeling is volgens het kabinet niet goed uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Deze wijziging van TVL Q4 2021 zal nog door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd. De regeling staat reeds open voor aanvragen; ondernemingen kunnen hun aanvragen gewoon indienen. Ondernemers met omzetverlies tussen de 20% en 30% kunnen pas een goedkeuring van RVO op hun aanvraag krijgen als de Europese Commissie de regeling goedkeurt.

Schrijnende gevallen
Het kabinet bekijkt in hoeverre bedrijven, die door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van het steunpakket, beter bereikt kunnen worden. Zij zal de Tweede Kamer hierover in Q1 2022 informeren.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (21-12-2021)

Het maximale percentage voor omzetverlies voor loonsteun gaat omhoog van 80% naar 90%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor NOW-5 (november en december 2021) en NOW-6 (Q1 2022) wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Als werkgever krijg je 85% van de loonkosten vergoed bij minimaal 20% omzetverlies, waarbij de subsidie uitkeert tot maximaal 90% omzetverlies.

Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%. Voor de NOW-6 in het eerste kwartaal van 2022 zal bij het verlenen van de voorschotten wel rekening worden gehouden met de verruiming.

Verkenning (jaar)omzetverliesdrempel
Het kabinet onderzoekt of een (jaar)omzetverliesdrempel als aanvullend criterium om voor de NOW-subsidie in aanmerking te komen, uitvoerbaar is. Voor NOW-5 en NOW-6 zal een dergelijke drempel in ieder geval niet ingevoerd worden. Het onderzoek zal wel worden voortgezet naar een mogelijke invoering van de (jaar)omzetverliesdrempel op een later moment.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (18-12-2021)

Vanwege de zeer snelle verspreiding van het omikron-virus heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december t/m 14 januari 2022 in lockdown gaat.

De maatregelen en dringende adviezen op een rij:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 personen vanaf 13 jaar per dag.
 • Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Mensen die op 1 adres wonen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de maximum groepsgrootte buiten omhoog naar 4 personen vanaf 13 jaar.
 • Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn fysiek gesloten t/m ieder geval 9 januari. Er zijn enkele uitzonderingen. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari.
 • Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.
 • Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bestellen, afhalen en retourneren is mogelijk.
 • Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. Hier geldt een mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 meter.
 • Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn open.
 • Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn dicht.
 • Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.
 • Alle binnensportlocaties zijn dicht (zwemlessen uitgezonderd). Buitensportlocaties blijven geopend voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.
 • Er geldt een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal 100 gasten, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek, zijn uitgezonderd. Kerstmarkten zijn niet toegestaan.

Onderwijs
Vanaf maandag 20 december t/m 9 januari a.s. gaan de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het mbo en hogescholen en universiteiten dicht. Het besluit om de basisscholen een extra week dicht te doen is al op 14 december jl. genomen.

Uitzonderingen zijn er voor praktijkonderwijs, examens en tentamens en kwetsbare leerlingen en studenten. Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over. Ook de BSO is tot en met 9 januari gesloten. Wel blijft er noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen en voor kwetsbare kinderen. Kinderopvanglocaties, voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud, blijven open.

Boosteren
Om de bescherming tegen de omikronvariant te verbeteren, krijgen alle 18-plussers zo snel mogelijk een booster aangeboden. Alleen met een booster ben je beter beschermd tegen deze variant. Het streven is dat zo veel mogelijk 60-plussers voor de jaarwisseling hun boosterprik halen. Daar waar de capaciteit het toelaat zullen 60-plussers die in januari pas een afspraak hebben, worden uitgenodigd hun afspraak te vervroegen. Ze krijgen hierover in de loop van volgende week een sms. Het verzoek is om hierover niet zelf contact op te nemen met de GGD, gezien de drukte bij de GGD’s. Rond 7 januari zullen alle 18-plussers de kans hebben gekregen om een online afspraak te maken voor een boostervaccin. In de tweede helft van januari moet iedereen van 18 jaar en ouder, die meer dan drie maanden geleden is gevaccineerd of een infectie heeft doorgemaakt, de kans hebben gehad een boostervaccinatie te halen.

Het verzoek is om je afspraak zo veel als mogelijk online te maken. Dat helpt de GGD om de boostercampagne zo soepel en zo snel mogelijk te laten verlopen. Ben je  niet handig met de computer, vraag dan hulp aan kinderen of kennissen. Ook bij de bibliotheek zijn mensen die u kunnen helpen.

Zorg
Door de snelle verspreiding van de omikronvariant kan de druk op de hele zorg hoog worden. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, de GGZ, de huisartsenzorg en de ouderen- en gehandicaptenzorg. Er worden scenario’s uitgewerkt om de zorg ook zo goed als mogelijk te blijven organiseren en te verlenen. Het doel van die voorbereidingen is dat er ook onder de zwaarste omstandigheden voor iedereen die dat dringend nodig heeft zorg beschikbaar blijft.

Update Tegemoetkoming Vast Lasten MKB (17-12-2021)

Vanaf maandagochtend 20 december a.s. om 8 uur kan de aanvraag voor het vierde kwartaal 2021 (TVL Q4 2021) worden aangevraagd. De Europese Commissie heeft de TVL-regeling goedgekeurd.

Heb je minimaal 30% omzetverlies t.o.v. Q4 2019 of Q1 2020, dan kun je de aanvraag indienen via de website van RVO.nl (zie https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tvl-q4-2021-opent-20-december). Je krijgt dan 100% subsidie voor het aandeel vaste lasten dat volgens de overheid bij jouw sector hoort. Het maximale subsidiebedrag is 550.000 euro voor MKB-ondernemingen. Voor niet-MKB-ondernemingen geldt een maximum van 600.000 euro. Je kunt de aanvraag indienen t/m 28 januari a.s. 17 uur.  RVO probeert voor het einde van 2021 de eerste betalingen te doen.

Update cultuursector (14-12-2021)

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet t/m derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend.

Professionele sport
Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de coronamaatregelen.

Amateursport
Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Update Cultuursector (14-12-2021)

Ter compensatie voor de verlenging van de beperkende maatregelen maakt het kabinet extra geld vrij om de cultuursector te ondersteunen.

De ondersteuning voor BIS- en ErfErfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen worden voortgezet. Hierdoor kunnen werknemers en zzp’ers worden doorbetaald. Er is extra geld beschikbaar voor regelingen voor makers bij de Rijkscultuurfondsen, het Steunfonds Rechtensector en het Abraham Tuschinski Fonds. Hier kunnen makers en zelfstandigen direct terecht voor steun. Ook gaan er middelen naar de Koninklijke Bibliotheek om via het inkopen van rechten van e-books extra ondersteuning aan auteurs te verlenen.

Via de zogenaamde vernieuwde suppletieregeling zal bij het Fonds Podiumkunsten tot 85% van de kaarten van voorstellingen worden opgekocht, ook van geannuleerde voorstellingen. Ook deze regeling is specifiek ingericht op de doorbetaling van zzp’ers.

Bij Cultuur+Ondernemen kun je leningen tegen gunstige voorwaarden afsluiten voor de herstart van producties en langlopende leningen voor het aanvullen van reserves. Het kabinet verlengt de leenfaciliteit tot en met het tweede kwartaal van 2022 met aanvullend € 25 miljoen.

De Opengestelde monumentenlening bij het Nationaal Restauratiefonds wordt verlengd met behoud van het bestaande budget tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Daarnaast kun je ook in deze periode gebruik zal maken van de TVL, de NOW en de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz.

Bestuurlijke afspraken over steun aan zzp’ers
Om de steun aan zzp’ers beter te garanderen, zal de minister bestuurlijke afspraken maken met medeoverheden, de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en relevante brancheverenigingen over het doorbetalen van verplichtingen bij geannuleerde of door de maatregelen beperkte voorstellingen. Deze afspraken zijn erop gericht te verzekeren dat makers, technici en andere zzp’ers in de keten een redelijke betaling ontvangen.

De specifieke uitwerking van dit steunpakket en de bestuurlijke afspraken volgt begin 2022.

Basisscholen extra week dicht (14-12-2021)

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot de kerst geen afstandsonderwijs te geven.

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten, vanwege de grote zorgen over de opkomst van de omikronvariant, die zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op de zorg tot gevolg.

Contact beperken
Met deze maatregel moeten gezinnen de week voor de kerst zoveel mogelijk samen doorbrengen en zo min mogelijk contact hebben met anderen. Advies is ook dat kinderen jonger dan 12 jaar zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden van 70-plussers. Op die manier kan iedereen de kerstdagen zo veilig mogelijk doorkomen.

Kwetsbare leerlingen
Zoals ook bij de eerdere schoolsluitingen, blijven de scholen wel open voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit geldt ook voor scholen uit het speciaal (basis)onderwijs en voor de buitenschoolse opvang (bso). Uitgangspunt is dat de basisscholen en bso na de kerstvakantie wel weer gewoon open kunnen.

Voortgezet onderwijs
Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen komende week fysiek naar school. De besmettingscijfers onder kinderen boven de twaalf jaar liggen namelijk lager dan in het basisonderwijs en veel scholieren zijn gevaccineerd. Hier blijven wel de extra maatregelen gelden, zoals mondkapjes in de gang en twee keer per week preventief een zelftest.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (14-12-2021)

De Tozo is sinds 1 oktober jl. vervallen. Hiervoor in de plaats geldt de reguliere Bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Enkele voorwaarden van de Bbz zijn versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan de Bbz met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepeling is nu met drie maanden verlengd t/m maart 2022.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW (14-12-2021)

Je kunt nu ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW aanvragen zodat je personeel kunt doorbetalen. Deze NOW 6 ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5-subsidie die momenteel aangevraagd kan worden. Zo moet je minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. Een aantal zaken moet nog worden uitgezocht. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari bekend gemaakt. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (14-12-2021)

Het kabinet verlengt coronasteun ondernemers t/m maart 2022
De aangescherpte coronamaatregelen worden verlengd tot 14 januari a.s.. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Tegelijkertijd verlengt het kabinet het economisch steunpakket, t.w.:

 • NOW 6: deze kan voor de maanden januari, februari en maart 2022 worden aangevraagd.
 • Bbz (voorheen Tozo): de versoepeling van de Bbz wordt ook met drie maanden verlengd t/m maart 2022.
 • TVL: deze regeling wordt verlengd t/m Q1 2022
 • Grenswerkers: de afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022.
 • Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.
 • Garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet t/m derde kwartaal van 2022.
 • Coronafinancieringsregelingen: het kabinet wil ook de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten in het eerste en tweede kwartaal van 2022 beschikbaar houden.
 • Culturele en creatieve sector: het kabinet maakt extra geld vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen.
 • De leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen wordt verlengd t/m het tweede kwartaal van 2022.
 • Sport: voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Update Vliegverbod zuidelijk Afrika (4-12-2021)

Verlenging vliegverbod tot woensdag 15 december a.s. 23.59 uur. Deze geldt voor reizigers uit Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibië en Zimbabwe. Deze maatregel is genomen om verspreiding van de coronavariant Omikron, zoveel mogelijk tegen te gaan.

Er gelden uitzonderingen voor bepaalde groepen reizigers, zie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/vliegverbod

Kom je uit genoemd gebied, en mag je bij uitzondering naar Nederland reizen, dan moet je een negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen van maximaal 24 uur oud en moet je na aankomst direct in quarantaine gaan voor 10 dagen. Deze kan met een negatieve testuitslag bij de GGD worden ingekort naar 5 dagen.

Update Bijdrage kinderopvang (30-11-2021)

Heb je de eigen bijdrage voor kinderopvang tijdens de sluitingsperiode doorbetaald en ontvang je kinderopvangtoeslag? Dan heb je de ‘tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) ontvangen. Het kan zijn dat je een te lage tegemoetkoming hebt ontvangen, omdat de gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen op die peildatum (nog) niet juist of actueel waren. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

In de volgende periodes was de kinderopvang gesloten:

Periode 1:

 • Van 16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en buitenschoolse opvang)

Periode 2:

 • Van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en gastouder buitenschoolse opvang
 • Van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021 (buitenschoolse opvang kindcentrum ‘BSO KC’)

Zodra er meer bekend is over deze herziening en wanneer het geld wordt betaald, lees je dat op www.svb.nl/opvang.

Update Cultuursector (27-11-2021)

Door de nieuwe maatregelen wordt de culturele en creatieve sector wederom hard geraakt: een theatervoorstelling, concert of musical bezoeken na 17.00 uur kan niet meer. Dat betekent dat het grootste deel van de culturele sector haar deuren wederom moet sluiten voor publiek. Instellingen, met name musea en monumenten, die hun deuren tot 17.00 uur open kunnen houden, krijgen te maken met een capaciteitsbeperking per vierkante meter en zien door het wegblijven van (internationaal) toerisme en het reisadvies hun bezoekcijfers teruglopen. Zalen die voor 17.00 uur publiek ontvangen, kunnen dat slechts doen met beperkte capaciteit.

Voor veel culturele instellingen betekenen deze beperkingen een extra uitdaging om niet verlieslatend hun deuren te openen. Juist nu de agenda’s van deze instellingen gevuld waren met nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen van internationaal allure is dit een extra hard verlies. Culturele zelfstandigen zien opdrachten opdrogen en culturele instellingen blijven achter met uitverkochte voorstellingen die niet door kunnen gaan.

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector tot het einde van het jaar te ondersteunen. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling wordt aangepast bij het Fonds Podiumkunsten. Begin 2022 wordt de uitwerking van dit steunpakket bekend.

Steun aan de lokale en regionale cultuur worden beschikbaar gesteld aan gemeenten (41,6 miljoen euro) en provincies (9,9 miljoen euro) voor het in standhouden van de lokale en regionale cultuursector in 2021.

Aanvullende ondersteuning voor de sport
Ook de sportsector wordt wederom hard getroffen door de coronamaatregelen. Het gaat hierbij om alle onderdelen van de sport: van de training in de avonduren tot het bezoeken van een professionele sportwedstrijd. Dat vraagt om steunmaatregelen die rekening houden met de specifieke kenmerken van de sector. Daarbij houdt het kabinet rekening met (de omvang van) de sectorspecifieke compensatieregelingen die inzicht geven in wat redelijk en nodig is.

Voor de amateursport zullen de eerdere compensatieregelingen weer geopend worden voor de periode waarin de maatregelen gelden om hen te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten. Ook zullen gemeenten de mogelijkheid krijgen om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Bij de uitwerking van de regeling ter compensatie van gederfde inkomsten als gevolg van het niet langer toestaan van publiek bij professionele sportwedstrijden wordt gekeken naar de samenloop met de NOW en TVL, teneinde overcompensatie te voorkomen.