Latere terugbetaling Tozo-lening bedrijfskapitaal.
Op 14 december jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat het ‘vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)’ met drie maanden te verlengen (vanaf 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022).

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die heeft gelopen tot 1 oktober 2021, is geregeld dat zelfstandig ondernemers per 1 januari 2022 dienen te starten met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo. Veel zelfstandig ondernemers zijn vanwege de huidige aangescherpte coronabeperkingen nog niet in staat om vanaf die datum aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Om deze reden besluit het kabinet om twee wijzigingen in de terugbetaling van deze leningen door te voeren die hierna worden toegelicht.

  1. de verplichting om de Tozo-lening terug te betalen geldt vanaf 1 juli 2022 i.p.v. 1 januari 2022 (zonder rente-opbouw).
  2. de looptijd van de Tozo-lening wordt verlengd. Voor alle Tozo-leningen wordt de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor alle verstrekte Tozo-leningen. De rentestop over de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 geldt ook.