Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Heb je personeel in dienst en investeer je in 2021 meer dan € 2.400 in nieuwe bedrijfsmiddelen in je bedrijf (per nieuw bedrijfsmiddel minimaal € 1.500), dan kom je voor de BIK in aanmerking.

Voorwaarden
Je kunt van de BIK gebruik maken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je neemt de beslissing om te investeren op of na 1 oktober 2020
  • De laatste betaling voor de investering moet je in 2021 of 2022 hebben gedaan
  • Je neemt het bedrijfsmiddel binnen 6 maanden in gebruik, nadat je het volledig hebt betaald.

Aanvraag
Je vraagt bij RVO.nl een BIK-verklaring aan (ga op Rvo.nl naar Subsidies & Financiering en kies voor de BIK). Het loket is sinds 1 september 2021 geopend. Je kunt maximaal 4 keer per jaar een aanvraag voor de BIK indienen, d.w.z. maximaal 1 aanvraag per kwartaal. Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. In de BIK-verklaring staat de afdrachtvermindering BIK die geldt in het kalenderjaar waarop de verklaring betrekking heeft. Hierin staat ook de berekening van de afdrachtvermindering. RVO berekent het bedrag van de afdrachtvermindering. Voor 2021 bedraagt de afdrachtvermindering 3,9% voor investeringen tot en met € 5.000.000 en 1,8% voor het meerdere.

Verrekenen met loonheffing
De afdrachtvermindering kun je in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in het kalenderjaar waarin RVO de BIK-verklaring afgeeft. Je verwerkt het bedrag uit de verklaring in het tijdvak waarin de dagtekening van de BIK-verklaring valt. Je mag zelf bepalen hoe je het bedrag van de afdrachtvermindering verdeelt over de resterende aangiftetijdvakken in dat kalenderjaar.

Let op: het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing van een aangiftetijdvak mag door de afdrachtvermindering niet negatief worden.

Verwerken in de loonaangifte
In 2021 vermeldt u het bedrag van de afdrachtvermindering in de rubriek afdrachtvermindering zeevaart.

Samenloop afdrachtverminderingen
De afdrachtvermindering BIK mag samenlopen met de afdrachtvermindering zeevaart en afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O).
Bij samenloop met de afdrachtvermindering zeevaart, geef je in 2021 het totaal van deze 2 afdrachtverminderingen aan in de rubriek afdrachtvermindering zeevaart.
Ook hier geldt dat het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing niet negatief mag worden door de afdrachtverminderingen.