Administratieve lastenverlichting controle NOW
De administratieve lasten bij controle van de NOW-regeling vallen hoog uit. Demissionair minister Koolmees heeft na overleg met accountantsorganisaties, MKB-Nederland en VNO-NCW aanpassingen voorgesteld om de controle op zes punten te verlichten.

  1. Verhoging drempelbedrag: voor de NOW 3 en de NOW 4 wordt het drempelbedrag waarboven bedrijven een deskundige derde moeten inschakelen verhoogd van 25.000 euro naar 40.000 euro, voor zowel het voorschotbedrag als voor het definitieve subsidiebedrag. De verwachting is dat door deze verhoging ca. 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeft aan te leveren. De bovengrens van 125.000 euro blijft ongewijzigd. De grens voor een accountantsverklaring bij het voorschotbedrag voor de NOW 1 en de NOW 2 ligt op 100.000 euro. Voor de NOW 3 en de NOW 4 geldt nu één uniforme grens voor de derdenverklaring: van 40.000 tot 125.000 euro, waardoor het drempelbedrag voor de accountantsverklaring zal worden verhoogd naar 125.000 euro voor de NOW 3 en de NOW 4.
  2. Beperking controlewerkzaamheden: veel bedrijven schakelen een deskundige derde in voor de NOW-aanvraag. Als de administratie al door een deskundig derde, bijvoorbeeld een administratiekantoor of een accountantskantoor, wordt gevoerd, worden de controlewerkzaamheden verlicht.
  3. Controle NOW 3 en NOW 4 als ware het één opdracht: op dit moment is per tranche een aparte opdracht vereist. Per NOW-periode moeten bepaalde voorwaarden worden getoetst. Voor deze controlewerkzaamheden worden aparte dossiers aangelegd voor de controlewerkzaamheden. Voor NOW 3 en NOW 4 kan de accountant de controle voor NOW 3 en NOW 4 samenvoegen, tot één controle.
  4. Aanpassing standaarden NOW: de accountantsorganisatie NBA heeft voor de controle van de NOW een aparte standaard ontwikkeld, de Standaard 3900N. Deze zal worden aangepast zodat handelingen kunnen worden samengevoegd en minder aparte handelingen noodzakelijk zijn.
  5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant: bij controle van de omzet kan gebruik worden gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant, waardoor de accountant van de werkmaatschappij, niet zelf de controle van de omzet van de groep hoeft uit te voeren.
  6. Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau: voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen tegemoetkoming. Deze zwaardere controle ziet op de aanvullende voorwaarden bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau. Zeker voor kleinere ondernemingen kan dit leiden tot hoge administratieve lasten. Deze verlichting ziet op bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan 375.000 euro in welk geval de controle wordt verlicht door geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te gaan vragen. Deze aanpassing scheelt aanzienlijk in de uit te voeren werkzaamheden van de accountant en wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor de NOW3 en de NOW4. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.